Απευθείας αναθέσεις ή αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης; Κόντρα Κάτση Πορφύρη

Ερώτηση στην Βουλή και απάντηση της ΟΛΗΓ ΑΕ

Η ερώτηση του Μάριου Κάτση

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Θέμα: «Αναιτιολόγητη υπέρογκη αύξηση προϋπολογισμού ανάθεσης υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ Α.Ε.)»

Σε αναιτιολόγητες αποφάσεις υπέρογκης αύξησης του ετήσιου Προϋπολογισμού για ανάθεση υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων, καθώς και διεύρυνσης της χρονικής διάρκειας της σχετικής σύμβασης, προχώρησε η, διορισμένη από την Κυβέρνηση, Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ), σε συνεργασία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι αποφάσεις αυτές μάλιστα, ελήφθησαν σε μια περίοδο όπου δρομολογούταν η διαγωνιστική διαδικασία για το ξεπούλημα του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας, μέσω της πώλησης του 67% των μετοχών του ΟΛΗΓ Α.Ε. η οποία πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι, οι μετοχές του ΟΛΗΓ εκτίθενται σε έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό όπου το τίμημα που θα καταβληθεί υπέρ του Δημοσίου, είναι επόμενο να περιοριστεί ακόμα περισσότερο, καθώς ο ιδιώτης αγοραστής θα παραλάβει τον Οργανισμό δεσμευμένο με επιπλέον οικονομικά βάρη και, μάλιστα, για χρονικό διάστημα που εκτείνεται πέρα από την παραλαβή (καθώς η σύμβαση υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης θα έχει διάρκεια 2 έτη, με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης για 1 ακόμα έτος).
Συγκεκριμένα, για ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Λήψη Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα ISPS)» προκηρύχθηκε διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός (του άρ.27 του ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Διακήρυξη 4605/15-5-2020).
Ο Προϋπολογισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών ανέρχεται σε 1.012.724,18 €/έτος, χωρίς το ΦΠΑ, για 2+1=3 έτη, σύνολο 3.038.172,54 €, σύμφωνα με την 2814.3/20635/2020/30-03-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΝΔΠ4653ΠΩ-Ε5Ο) του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον ΟΛΗΓ. Στην εν λόγω απόφασή του, ο Υπουργός έλαβε υπόψη του το αρ. πρωτ. 1873/17-02-2020 έγγραφο του ΟΛΗΓ, με επισυναπτόμενα την αριθ.13/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
Η μοναδική εταιρεία που υπέβαλλε προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό, προχώρησε σε μόλις 0,3% έκπτωση (προσφορά ύψους 1.009.422,4 €/έτος), ποσό που τελικά και εγκρίθηκε από τη διοίκηση του ΟΛΗΓ.
Η παραπάνω δαπάνη ανά έτος που προϋπολογίστηκε και τελικά εγκρίθηκε σχεδόν στο ίδιο ύψος, απέχει παρασάγγας από την αντίστοιχη δαπάνη που είχε προϋπολογιστεί στον αμέσως προηγούμενο διαγωνισμό που είχε διενεργηθεί το 2018 (Διακήρυξη 6280/5-9-2018) για την ίδια υπηρεσία, η οποία μάλιστα είχε κατακυρωθεί στην ίδια ακριβώς εταιρεία. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας το 2018 ανερχόταν σε 700.000 €/έτος, χωρίς το ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης που ήταν για 1+1 έτος και όχι για 2+1 έτη, όπως συμβαίνει με τον σημερινό διαγωνισμό του 2020. Αυτό σημαίνει ότι ο σημερινός διαγωνισμός, που δρομολόγησε η νέα Διοίκηση του ΟΛΗΓ, αύξησε υπέρογκα τις ετήσιες δεσμεύσεις κατά 312.724,18 €, δηλαδή σχεδόν κατά το ήμισυ, συγκεκριμένα σε ποσοστό 44,7%. Ταυτόχρονα, αύξησε το συνολικό τίμημα της σύμβασης, σε σχέση με αυτή του 2018, κατά 1.638.172,54 €, με την προαίρεση παράτασης.
Συνεπώς, η ίδια ακριβώς ανάδοχος εταιρεία, για την ίδια υπηρεσία, επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας θα λάβει ετησίως όσο λάμβανε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, συν σχεδόν 50% και μάλιστα με δέσμευση που εκτείνεται σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και φτάνει μέχρι την 3ετία.
Με βάση τα παραπάνω, εγείρεται το ερώτημα πώς δικαιολογούνται η αύξηση κατά σχεδόν 50% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας ασφάλειας/φύλαξης, καθώς και η επέκταση της σχετικής σύμβασης κατά 1 επιπλέον χρόνο, σε σχέση με τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Ερευνώντας τα σχετικά έγγραφα, προκύπτει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗΓ, με την 3685/2020/01-04-2020 απόφασή του (ΑΔΑΜ ΕΣΗΔΗΣ: 20REQ006554687), ενέκρινε την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σχετικά με το αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφαλείας για προμήθεια της υπηρεσίας ασφάλειας/φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη σχετική τεχνική έκθεση του Τμήματος. Στην τεχνική έκθεση αυτή, αναφέρεται ότι οι ανάγκες ασφαλείας/φύλαξης είναι αυξημένες, μεταξύ άλλων, και λόγω της αναπτυξιακής πορείας του Λιμένα Ηγουμενίτσας, της εμφανώς αυξημένης επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, της απαίτησης λειτουργίας πλέον και δύο επιβατικών σταθμών (Τ1&Τ2), προς εξυπηρέτηση των χρηστών καθ’ όλο το 24ωρο, καθώς και την επικείμενη ολοκλήρωση και λειτουργία του επιβατικού σταθμού Τ3.
Πέραν του γεγονότος ότι με τα παραπάνω έγγραφα αναγνωρίζεται από τις υπηρεσίες και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο η αναπτυξιακή τροχιά στην οποία μπήκε ο Λιμένας Ηγουμενίτσας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την δρομολόγηση έργων όπως ο σταθμός Τ3, εξακολουθεί να τίθεται το ερώτημα κατά πόσο δικαιολογείται η τόσο μεγάλη αύξηση των δαπανών για υπηρεσίες ασφαλείας/φύλαξης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των εργατοωρών που, μεταξύ άλλων, επικαλείται η τεχνική έκθεση για να δικαιολογήσει την αύξηση αυτή, παρατηρείται ότι σε πλήρη ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών, απαιτούνται συνολικά 35 υπάλληλοι για 8ωρες βάρδιες καθημερινά. Υπολογίζοντας, με βάση ένα αισιόδοξο για τους εργαζομένους σενάριο, ότι ο μέσος μικτός μισθός τους ανέρχεται σε 1.200 €/μήνα ή 48 €/ημέρα (αναγωγή σε 25 ημέρες), το μισθολογικό κόστος για την εταιρεία είναι 1.680 €/ημέρα ή 613.200 €/έτος. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 400.000 €/έτος θα πηγαίνει στα ταμεία της εταιρείας, επιπλέον του μισθολογικού της κόστους για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει στο πεδίο των Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Είναι προφανές ότι το ποσό αυτό (που αποτελεί σχεδόν το 40% της συνολικής αμοιβής) είναι υπέρογκο και, συνεπώς, δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η ως άνω αύξηση του Προϋπολογισμού από τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση που έλαβε υπόψη ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗΓ για να εγκρίνει τις σχετικές δεσμεύσεις.
Πέραν των παραπάνω, το γεγονός ότι στον διαγωνισμό κατέθεσε προσφορά μία και μοναδική εταιρεία, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην επιτευχθεί έκπτωση, δεν δικαιολογεί την απόφαση της διοίκησης του ΟΛΗΓ να συνεχίσει τον διαγωνισμό κατακυρώνοντάς τον σε αυτή. Και αυτό διότι, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή ενός διαγωνισμού που έχει ως κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δεν υποχρεούται να αναθέσει τη σύμβαση σε περίπτωση μοναδικού διαγωνιζόμενου. Αντιθέτως, οφείλει να αξιολογήσει την προσφορά του, ώστε να διαπιστώσει αν είναι ή όχι συμφέρουσα για το Δημόσιο, συγκρίνοντάς την με τιμές, οι οποίες τυχόν είχαν περιληφθεί σε οικονομικές προσφορές που είχαν εγκύρως υποβληθεί σε προηγούμενους δημόσιους διαγωνισμούς ή με τις τρέχουσες στην αγορά τιμές για όμοιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες, οι οποίες προκύπτουν από σχετικά παραστατικά. Είναι προφανές, ότι η διοίκηση του ΟΛΗΓ δεν ακολούθησε την παραπάνω υποχρέωση, καθώς, ούτε η σύγκριση με τους προηγούμενους όμοιους διαγωνισμούς δικαιολογούν το ύψος της προσφοράς της εταιρείας, ούτε υφίστανται παραστατικά για τρέχουσες τιμές ομοίων υπηρεσιών που να δικαιολογούν το ύψος αυτό.
Εξ άλλου, είναι αξιοσημείωτο ότι καμιά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις εγκρίσεις των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησής του, δεν ελήφθη ομόφωνα, όπως αντιθέτως κατά κανόνα συνέβαινε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση της 16/04/2020 με θέμα την προκήρυξη του διαγωνισμού, κατά την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το ύψος προϋπολογισμού και η διάρκεια σύμβασης, μειοψήφησε μέλος του ΔΣ, διατυπώνοντας τα εξής επιχειρήματα: «α) δεν υπάρχει όρος εάν σε περίπτωση μείωσης των εσόδων της ΟΛΗΓ ΑΕ μπορεί να μειωθεί το συμβατικό τίμημα, β) διαφωνεί με τη διάρκεια της σύμβασης (δύο συν ένα έτη) καθώς η ΟΛΗΓ ΑΕ σε όλες τις συμβάσεις που έκανε για περισσότερα έτη δεν κέρδισε καμία καλή έκπτωση. Προτείνει η διάρκεια της σύμβασης να είναι για ένα έτος και μετά την έγκριση του αναδόχου του διαγωνισμού να ξεκινήσει η επόμενη προκήρυξη, γ) θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι που υπάρχουν τώρα επαρκούν για τη φύλαξη της ΟΛΗΓ ΑΕ σε περίπτωση που θα αυξήσουν μόνο τις ώρες εργασίας τους.» (απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης, ΑΔΑ: ΨΠ30469ΗΞ2-ΤΚΚ). Κατά τη συνεδρίαση της 11/09/2020, με θέμα την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για αποδοχή της προσφοράς και οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία, το ίδιο μέλος του ΔΣ μειοψήφησε προτείνοντας: «να ζητηθεί από τον ανάδοχο να προσφέρει έκπτωση μέχρι και 20%, ειδάλλως να επαναληφθεί ο διαγωνισμός με άλλους όρους» (ΑΔΑ αποσπάσματος πρακτικού: ΨΨΘ4469ΗΞ2-ΓΕ3).
Παρομοίως, άλλο μέλος του ΔΣ απείχε από τη συνεδρίαση της 15/07/2020 (ΑΔΑ αποσπάσματος πρακτικού: ΨΝΗΓ469ΗΞ2-47Υ), κατά την οποία προκρίθηκε η εταιρεία στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, καθώς δεν είχε συνολική εικόνα και χρόνο για να εξετάσει το θέμα. Επίσης, ακόμα ένα μέλος του ΔΣ δεν υπερψήφισε την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για την προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία στο ύψος της οικονομικής προσφοράς της (συνεδρίαση της 11/08/2020, ΑΔΑ αποσπάσματος πρακτικού: ΩΨΑ8469ΗΞ2-Τ35),
Επειδή τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα σπατάλης κρατικού χρήματος επί Κυβέρνησης ΝΔ, προσβάλλουν και ζημιώνουν τους φορολογούμενους πολίτες της χώρας μας.
Επειδή η επικείμενη πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΗΓ σε ιδιώτη, κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, σε συνδυασμό με την 3ετή δέσμευση επιβάρυνσης του Οργανισμού με υπέρογκες δαπάνες υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης, δεν γνωρίζουμε αν δεσμεύουν τον τελικό αγοραστή του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΗΓ.
Επειδή στον διαγωνισμό με αντικείμενο: «Λήψη Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα ISPS» που προκηρύχθηκε με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συμμετείχε μία και μοναδική εταιρεία, με προσφορά που δεν δικαιολογείται από προηγούμενους όμοιους διαγωνισμούς ή σχετικά παραστατικά τρεχουσών τιμών της αγοράς για όμοιες υπηρεσίες.
Επειδή σε καμιά απόφαση, τόσο των αρμοδίων οργάνων του ΟΛΗΓ, όσο και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν αιτιολογούνται στη βάση πραγματικών στοιχείων, η αύξηση κατά σχεδόν 50% του προϋπολογισμού για υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και η κατά 1 χρόνο μεγαλύτερη διάρκεια της νέας σύμβασης.
Α. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Αιτιολογείται η κατά 312.724,18 € (κατά 44,7%) αύξηση, σε σχέση με το 2018 (μόλις δυο χρόνια πριν), του ετήσιου Προϋπολογισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της ΟΛΗΓ Α.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα ISPS, από τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφαλείας του ΟΛΗΓ, την οποία έλαβε υπόψη ο Διευθύνων Σύμβουλος για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, αλλά και στην 2814.3/20635/2020/30-03-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον ΟΛΗΓ;
2. Αιτιολογείται από τα αναφερόμενα στα παραπάνω έγγραφα η κατά 1 έτος αυξημένη διάρκεια της σύμβασης του σχετικού διαγωνισμού, σε σχέση με τον αντίστοιχο διαγωνισμό του 2018;
3. Θα ωφελήσει ή θα ζημιώσει το Δημόσιο στην επίτευξη μεγαλύτερου τιμήματος στον εν εξελίξει πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης του 67% των μετοχών του ΟΛΗΓ, το γεγονός ότι δεσμεύεται για την καταβολή σε βάθος 3 ετών του συνολικού ποσού των 3.028.267,2 € για υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης;
4. Είχε υποχρέωση η Διοίκηση του ΟΛΗΓ, βάση νομοθεσίας και νομολογίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, να ματαιώσει τον διαγωνισμό ανάθεσης Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης, για τον λόγο ότι κατατέθηκε προσφορά σχεδόν μηδενικής έκπτωσης, από μια και μοναδική εταιρεία, σε ύψος κατά 44,3% μεγαλύτερο από την προσφορά που η ίδια εταιρεία είχε καταθέσει στον αντίστοιχο διαγωνισμό μόλις δυο χρόνια πριν, ο οποίος και της είχε επίσης κατακυρωθεί;
5. Κρίνουν ως λογικά τα επιχειρήματα του μέλους του ΔΣ του ΟΛΗΓ σχετικά με το μεγάλο ύψος του προϋπολογισμού, τη μεγάλη διάρκεια της σύμβασης και τη σχεδόν μηδενική έκπτωση, ο οποίος μειοψήφησε κατά τις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα στις 16/04/2020 και στις 11/09/2020; Αξιολογήθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ οι ενστάσεις αυτές στη βάση πραγματικών στοιχείων, πριν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις; Αν ναι, με ποια αντίθετα επιχειρήματα και με ποια αιτιολογία απορρίφθηκαν;
6. Προτίθενται να προβούν σε ενέργειες, ώστε να αναθεωρηθεί προς τα κάτω ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης του ΟΛΗΓ και να επαναληφθεί ο σχετικός διαγωνισμός;

Β. Αιτούμαι να κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων:
Το αρ. πρωτ. 1873/17-02-2020 έγγραφο του ΟΛΗΓ, με τα επισυναπτόμενά του, ήτοι την αριθ. 13/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, τα οποία έλαβε υπόψη του ο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην αριθ. 2814.3/20635/2020/30-03-2020 απόφασή του για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον ΟΛΗΓ.

Απάντηση του Θαναση Πορφυρη

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας, Μάριος Κάτσης σε χθεσινή ομιλία του, από του βήματος της Βουλής, κατηγόρησε την Διοίκηση της ΟΛΗΓ ΑΕ για 750 απευθείας αναθέσεις, εν καιρώ πανδημίας όπως τόνισε.
Εμείς να τον διορθώσουμε και να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ80/2016 & Ν.4270/2014) κατά το διάστημα 1/1/2020 έως 31/10/2020 έχουν γίνει 752 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και όχι 750 απευθείας αναθέσεις!
Για εμάς λογικό είναι να μην γνωρίζετε την διαφορά απευθείας ανάθεσης και Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Λογικό είναι Κε Κάτση να μην γνωρίζετε όλα τα ανωτέρω αφού ποτέ δεν έχετε ασκήσει Διοίκηση!
Εάν ωστόσο παρ ελπίδα έχετε γνώση της διαφοράς και παρά ταύτα αναφέρετε τέτοια ψεύδη μέσα στην Βουλή, από τη θέση που σας έδωσε ο θεσπρωτικός λαός να τον εκπροσωπείτε ως βουλευτή της αντιπολίτευσης, τότε λαϊκίζετε επικίνδυνα για την προσωπική σας προβολή και την σπίλωση της Διοίκησης της ΟΛΗΓ, πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα.
Σας προ(σ)καλούμε να επισκεφθείτε τα γραφεία της ΟΛΗΓ για να ενημερωθείτε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα και ευελπιστούμε ότι θα έχετε την ευθιξία να ανακαλέσετε τις αυθαίρετες αναφορές σας.

In this article

Join the Conversation