Δωρεά εξοπλισμού απο τον ΟΛΗΓ στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς

Μια συσκευή Doppler εμβρυικών παλμών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΗΓ ΑΕ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον ιδρυτικό νόμο 2932/2001 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
2. Τον νόμο 3429/2005.
3. Την εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου περί προμήθεια και δωρεά εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς ποσού ύψους εφτακοσίων είκοσι ευρώ (720€)
4. Την υπ΄αριθμ. 8640/25-09-2020 αίτηση του Συντονιστή Ιατρού του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς
5. Την τοποθέτηση του κ. Κλιάφα ότι συμφωνεί με την εισήγηση με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δωρεά είναι σύμφωνη με το καταστατικό του Οργανισμού
6. Τη συζήτηση που έγινε

Αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Την προμήθεια και δωρεά στο Κ.Υ. Παραμυθιάς εξοπλισμού (Doppler εμβρυικών παλμών), ποσού ύψους εφτακοσίων είκοσι ευρώ (720,00€).

Β. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντα Συμβούλου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Γ. Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014.In this article

Join the Conversation