Εκπόνηση μελέτης για την ενίσχυση της ύδρευσης Γκρίκας και Ψάκκας

Έγκριση για την εκπόνηση και τα έγγραφα της σύμβασης

Έγκριση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων Αμπελιάς –Παγκρατίου δήμου Σουλίου», (προϋπολογισμος μελέτης 23.529 €), έδωσε η δημοτική αρχή.

Επίσης εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης (τεύχος τεχνικών δεδομένων, προεκτίμηση αμοιβής, συγγραφή υποχρεώσεων) όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αρ.54/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ- Περιβ/ντος & Πολεοδομίας.

Η ανάθεση της εκπόνησης δίνεται στους συμπράττοντες μελετητές κ. Κοτσώνη Κωνσταντίνο του Ηλία Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, και κ. Αρβανίτη Ιωάννη του Σπυρίδωνα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με εκπρόσωπο τον κ. Κοτσώνη Κωνσταντίνο του Ηλία για την σύνταξη της μελέτης.

Η αμοιβή της μελέτης αναλύεται σε: Μελέτες τοπογραφίας (κατ.16) με αμοιβή 8.250,00€ (χωρίς Φ.Π.Α 24% και απρόβλεπτα 15%). και μελέτες Υδραυλικών έργων (κατ. 13) με αμοιβή 8.250,00€ (χωρίς Φ.Π.Α 24% και απρόβλεπτα 15%).

Ο Χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.In this article

Join the Conversation