Τελευταία μέρα για τις αιτήσεις για τις 5 θέσεις εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας

Ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και η αίτηση

Ο Δήμος Σουλίου, θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 05/06/2021, πέντε (5) άτομα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19) ως εξής:

5 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την συνημμένη αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται: (1) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. (2) ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) και πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους).

Οι ενδιαφερόμενοι, λόγω επείγουσας ανάγκης, καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και υπογεγραμμένη να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα προβλεπόμενα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): [email protected] μέχρι και 28/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. (πληροφορίες: τηλ. 2666360132, κ. Μαραζόπουλος Αθ.).

Κατεβάστε την αίτησηIn this article

Join the Conversation