166.000€ αποζημίωση στο ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας

Λόγω των σημαντικών απωλειών που προκάλεσαν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις αλλά και στον αριθμό των επιβατών ανά διαδρομή, προκάλεσαν σημαντικές απώλειες και στα αστικά- υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ).

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, διατίθενται 20 εκατ. ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση των εν λόγω επαγγελματιών. Για την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά: Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Υπεύθυνη δήλωση ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και εκκαθάρισης. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

Σύμφωνα με την απόφαση το Αστικό ΚΤΕΛ Άρτας θα αποζημιωθεί με το ποσό των 89.258 ευρώ και το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων με το ποσό των 205 χιλιάδων. Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Άρτας θα αποζημιωθεί με το ποσό των 268 χιλιάδων, της Θεσπρωτίας με το ποσό των 166 χιλιάδων, των Ιωαννίνων με το ποσό των 569 χιλιάδων και της Πρέβεζας με το ποσό των 213 χιλιάδων.In this article

Join the Conversation