Η κατανομή ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο δήμο Σουλίου για την κινητικότητα

Πίνακας

Στην κατανομή ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο δήμο Σουλίου, το σύνολο των θέσεων προσωπικού, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 25 και 26 του Ο.Ε.Υ. και όπως ειδικότερα αναφέρονται στον πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, προχώρησε η δημοτική αρχή, ως εξής:

In this article

Join the Conversation