2 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στην αρχαιολογία Θεσπρωτίας για το κάστρο της Κιάφας

Από σήμερα και μέχρι την Δευτέρα οι αιτήσεις

Σε πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού προχωράει η εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης Κάστρου Κιάφας Σουλίου για χρονικό διάστημα έως την για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης – παράτασης, και σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες.

  • Μία θέση ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
  • Μία θέση ΔΕ Εξειδικευμένου Εργατοτεχνίτη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση; [email protected]
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 68 Α – 46 100 Ηγουμενίτσα, υπόψη κ. Γ. Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2665029177/78)
γ) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κύπρου 68 Α – 46 100 Ηγουμενίτσα, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ. 2665029177/78).

Η υποβολή γίνεται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 23/02/2021 έως 01/03/2021)In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!