Επανέλεγχο των αποφάσεων για τις μονάδες ενέργειας με βιομάζα ζητάει o Γιάννης Καραγιάννης

Επιστολή - αίτημα, προς υπουργό περιβάλλοντος, περιφερειάρχη Ηπείρου και συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣ:
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας,
κ.Βασίλειο Πολ.Μιχελάκη

Περιφερειάρχη Ηπείρου,
κ. Καχριμάνη Αλέξανδρο

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ.Σκρέκα Κωνσταντίνο

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με βάση τις από 15/12/2016 ( ΑΔΑ: 692ΓΟΡ1Γ-ΛΦΑ ) & 20/3/2017 ( ΑΔΑ : 6ΘΝΧΟΡ1Γ-ΡΕΣ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν την λειτουργία των μονάδων καύσης βιομάζας (Βιορευστών – βιοελαίων), ισχύος 500 ΚW, οι οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν στην θέση ΤΕΜ 612 του Δ.Δ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου και στη θέση < ΠΟΓΚΑ ΑΡ. ΤΕΜ. 309 Β > της Τ.Κ. Γαρδικίου του Δήμου Σουλίου αντίστοιχα, οι οποίες αποφάσεις και επισυνάπτονται στην παρούσα.

Στις ανωτέρω αποφάσεις γίνεται μνεία ότι με βάση το υπ΄αριθμ. 54910/2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Σας ζητήθηκε από τον Δήμο Σουλίου να γνωμοδοτήσει και να εκφέρει άποψη επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των θέσεων της εγκατάστασης των ανωτέρω μονάδων με το υποβληθέν παράρτημα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ωστόσο από πλευράς του Δήμου δεν υποβλήθηκαν στο στάδιο αυτό έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή διαμαρτυρίες για τις εν λόγω δραστηριότητες ούτε τέθηκε το θέμα προς διαβούλευση.

Επειδή όμως πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον , προβλέπονται σύμφωνα με την υπ΄αρ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ΚΥΑ η δημοσιοποίηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στη διαβούλευση, οι οποίες διαδικασίες δημοσιοποίησης και ενημέρωσης, ενεργούνται και ελέγχονται κατά κύριο λόγο από την ευρύτερη διοικητική μονάδα της Περιφέρειας και όχι του οικείου Δήμου, του οποίου Δήμου εξάλλου η όποια γνωμοδότηση ή άποψη απλώς δύναται να συνεκτιμηθεί από την οικεία Περιφέρεια ( παρ. 6.(β) του άρθρου 4 της με αριθμό 1649/45/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45Β/15-01- 2014.).

Επειδή ο κύριος του έργου έχει εγκατασταθεί και ετοιμάζεται να προβεί σε έναρξη εργασιών, γεγονός που έχει δημιουργήσει στους κατοίκους των εν λόγω δημοτικών διαμερισμάτων εντονότατες ανησυχίες και προβληματισμούς, παρακαλούμε να προβείτε σε επανέλεγχο των ανωτέρω εγκρίσεων, όπως ήδη έχουμε ζητήσει και με το υπ΄αριθμ. 1460/18-02-2021 και το 1560/22-02-2021 έγγραφό μας , λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :

Τα ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ρυθμίζονται με τον ν. 3325/2005 ( Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις) αλλά και τον νεότερο ν. 3982/2011 .

Ειδικότερα, σχετικά με την εγκατάσταση προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 3325/2005 (του οποίου οι παράγραφοι 1, 2 και 7 εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 40 περ. α΄ του ν. 3982/2011) ότι: «1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που διέπονται από αυτόν σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, έχει καθορισθεί χρήση γης μη συμβατή με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα… 2. α) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για δραστηριότητες που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε περιοχές, όπου δεν έχει καθορισθεί από τις πολεοδομικές διατάξεις συγκεκριμένη χρήση γης ή σε περιοχές, όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις που υπάρχουν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: αα) Οι διατάξεις του ν. 1650/1986 όπως ισχύει καθώς και τυχόν περιορισμοί που ισχύουν με βάση κείμενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. ββ) Οι αναγκαίες γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3. β) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης στις δραστηριότητες του παρόντος νόμου, είναι τα εξής: αα) … ββ) Η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον…».

Επειδή έχει κριθεί ότι η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3325/2005 είναι αντίθετη στο άρθρο 24 του Συντάγματος (ΣΤΕ 3218/2010) παρόλο που διατηρήθηκε σε ισχύ (άρθρο 40 του Ν. 3982/2011) με αποτέλεσμα ορισμένες άδειες εγκατάστασης που έχουν εκδοθεί βάσει του Νόμου 3982/2011 να κρίνονται ακυρωτέες από το Συμβούλιο της Επικρατείας .

Επειδή οι νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν στην χωροθέτηση επιχειρήσεων έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από τα αρμόδια δικαστήρια , συνεπώς η έκδοσης αδειών ή εγκρίσεων , οι οποίες στηρίζονται σε αυτές, διατρέχουν τον κίνδυνο να ακυρωθούν σε περίπτωση ενδεχόμενης προσβολής τους.

Επειδή κατά την έννοια λοιπόν των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3325/2005 και του ν. 3982/2011, σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως έχει αντικατασταθεί με τον ν. 4014/2011, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται εν όψει των επιταγών του άρθρου 24 του Συντάγματος, η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως είναι επιτρεπτή μόνο σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές, και όχι σε όσες περιοχές απλώς και μόνο δεν απαγορεύεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση.

Ειδικότερα, η εγκατάσταση, που από τη φύση της επάγεται οχλήσεις και για τις οικιστικές περιοχές και για το περιβάλλον, είναι επιτρεπτή, εν όψει των ορισμών των άρθρων 24 παρ. 2 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος, μόνο σε περιοχές που εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα κριτήρια έχουν καθορισθεί ως περιοχές προοριζόμενες για την ανάπτυξη της οικείας δραστηριότητας. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ανάγονται τόσο στην ανάγκη αναπτύξεως της παραγωγικής αυτής δραστηριότητας, όσο και στην ανάγκη προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε η ανάπτυξη που επιδιώκεται με την εγκατάσταση της επιχειρηματικής μονάδας να παραμένει στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.

Επειδή, στις περιπτώσεις, στις οποίες με χωροταξικό ή ρυθμιστικό σχέδιο προβλέπονται περιοχές όπου είναι κατ` αρχήν επιτρεπτή η άσκηση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένης μονάδας στις περιοχές αυτές, εφόσον δεν έχουν καθορισθεί βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες ή ανάλογες περιοχές ή ζώνες αναγνωριζόμενες κατά τρόπο συγκεκριμένο ως προοριζόμενες για τον ανωτέρω σκοπό με διοικητική πράξη κατ’ εφαρμογή των οικείων διατάξεων, απαιτείται η αξιολόγηση της καταλληλότητας της συγκεκριμένης θέσης εγκαταστάσεως της μονάδας κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης υπό τους όρους του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» .

Επειδή η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, η έλλειψη θεσμοθετημένων χρήσεων γης, ή έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, οδηγεί επιχειρήσεις εντός των οικισμών και σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες, ενισχύοντας εν προκειμένου την εύλογη ανησυχία των κατοίκων αλλά και την πρόθεσή τους να προσφύγουν ενώπιον κάθε αρμόδιας δικαστικής αρχής.

Επειδή θα πρέπει για όλους τους προαναφερόμενους λόγους να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα επανελέγχου των ανωτέρω αποφάσεων, με βάση τις οποίες εγκρίθηκαν οι μελέτες των περιβαλλοντικών όρων και πριν προβεί ο φορέας του έργου στην έναρξη εργασιών και τούτο διότι τόσο η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά όσο και η εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν υποχρέωση της πολιτείας και όπου οι γνώμες των Δήμων, για τέτοιου είδους έργα και δραστηριότητες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των περιοχών που εγκαθίστανται, καθώς μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντικές ζημιές, θα πρέπει να είναι ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ και όχι απλά να <δύναται να συνεκτιμηθούν>.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣIn this article

Join the Conversation