Στο ΕΠ “περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη” οι μελέτες για το πράσινο σημείο του δήμου Σουλίου

.

Ομόφωνα εγκρίθηκε απο την οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, η μελέτη ορίμανσης πράσινου σημείου, προϋπολογισμού 73.586,15€,  με σκοπό να υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας 16 «τεχνική συνδρομή ταμείου συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

To φυσικό αντικείμενο αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (χωροταξική, περιβαλλοντική, τοπογραφική, γεωτεχνική, κλπ) για την κατασκευή πράσινου σημείου του δήμου Σουλίου.

Το πράσινο σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων των ΑΣΑ (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:

• Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
• Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.
• Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.
• Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.In this article

Join the Conversation