Σύμπραξη δ. Σουλίου και πανεπιστημίων Αθηνών, δ. Μακεδονίας & Norwegian University of Life Sciences για την διαχείριση των υδάτων

Στο ΕΣΠΑ το πρόγραμμα "Eυφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς"

Το πρόγραμμα “Eυφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς” κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση απο το Δήμο Σουλίου με συνολικό προϋπολογισμό 750.400€.

Για την υλοποίηση, ο Δήμος Σουλίου πραγματοποιεί σύμπραξη με τα Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Norwegian University of Life Sciences.

Η πράξη με τίτλο «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης
Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου» αφορά μεν την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την
αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης με στόχο τη μείωση των διαρροών, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, την
παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης υδατικών πόρων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σουλίου.

Το σύστημα περιλαμβάνει τρεις (3) Τοπικούς Σταθμούς Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει εφαρμογή υποστήριξη στη λήψη των αποφάσεων, η οποία θα αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα βασίζεται στη μοντελοποίηση και προσομοιώσεις που θα ολοκληρωθούν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιπλέον, το Norwegian University of Life Sciences θα αναπτύξει εικονικούς αισθητήρες με σκοπό τον αρτιότερο έλεγχο διαρροών της κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης της περιοχής Παραμυθιά του Δήμου Σουλίου, καθώς και την πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού

Στόχος του έργου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η
εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της
κλειστής ζώνης της περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, η επίτευξη
ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων.

Ειδικότερα ο Δήμος Σουλίου μέσω της υλοποίησης του προτεινόμενου έργου επιδιώκει:
– Την παροχή αδιάκοπης τροφοδοσίας νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από την κλειστή
ζώνη του δικτύου διανομής
– την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων που επιτρέπει την τροφοδοσία όλων κατοικιών στην περιοχή ευθύνης της
κλειστής ζώνης
– τη δραστική μείωση των λειτουργικών της εξόδων μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού
– την διασφάλιση του απαιτούμενου ελέγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλισκώμενου νερού που με τη σημερινή
λειτουργία του δικτύου δεν πραγματοποιείται σε συνεχή βάση
– την εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών άμεσα και αποτελεσματικά
– την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του νερού που διαρρέει και κατασπαταλάται καθώς στην περιοχή που εστιάζει η παρούσα
πράξη παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και μη ελέγχου της ποιότητάς του
– τη μείωση της άσκοπα καταναλισκόμενης ενέργειας που απαιτεί η σημερινή λειτουργία του δικτύου, των γεωτρήσεων και των
προωθητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών
– την υιοθέτηση μιας δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία και
– την εξασφάλιση των παραπάνω µε τον πλέον οικονομικό τρόπο και χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς η εν
λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που το κόστος απόκτησής του δε θα μετακυλήσει στους χρήστες του δικτύου (τελικούς
καταναλωτές).

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πράξης είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του Δήμου Σουλίου,
η σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου, ο έλεγχος – περιορισμός των διαρροών και η βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του
νερού.In this article

Join the Conversation