Κατακυρώθηκε ο ανάδοχος για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας δήμου Σουλίου

Με αποφαση της οικονομικής επιτροπής

Με αποφαση της, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου εγκρίνει το από 30-03-2021 πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Σ 87057) του έργου : «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου Σουλίου » .

Κατακυρώνει την ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση του έργου με Α.Α. συστήματος 87057, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.” (ΑΦΜ: 800760248 – ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) , με μέση έκπτωση προσφοράς 51,26%, διότι προσέφερε τη 2η χαμηλότερη τιμή, ήτοι 352.551,49 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 12788/2019 διακήρυξης.In this article

Join the Conversation