Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

Στις 13 Μαϊου

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την 13η Μαϊου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12.00 έως 13.00, στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81, που έχει οριστεί με την αριθ. 13/2021 απόφαση του Δ.Σ .

Η εκμισθούμενη έκταση είναι εμβαδού 4.000,00 (τεσσάρων χιλιάδων) τ.μ από το με αριθ. «164» τεμάχιο, συνολικής έκτασης «21.963,624» στρεμμάτων , που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ του Δήμου Σουλίου, διανομής 1959-1964, όπως αυτή αποτυπώνεται στο από 05-06-1918 προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα των Πολιτικών Μηχανικών Αθανασίου Χρ. Ευανθίας & Γεώργιου Χ. Μητσέλου με τα στοιχεία Α, Β Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α, και θα χρησιμοποιηθεί για ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ΕΥΡΩ ανά στρέμμα, πλέον τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου ,με ετήσια αναπροσαρμογή του τιμήματος 5% επί της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος μετά το δεύτερο έτος.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης , ορίζεται σε εννιά (9) έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά και ώρες 08:00 – 14:00 στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!