Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου στο Γαρδίκι

Την Πέμπτη 13 Μαίου

Επαναληπτική Δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την 13η Μαϊου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12.00 έως 13.00, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81,  για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Γαρδικίου.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως περίπτερο ( εντασσόμενο στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’) , ο δε μισθωτής έχει την υποχρέωση να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες εκ του Νόμου άδειες και να τηρεί τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας .

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , απαγορευμένης της οποιασδήποτε παράταση της μίσθωσης και αποκλειόμενης της απευθείας παραχώρησης.

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των ογδόντα (80,00) Ευρώ μηνιαίως. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα προσαυξάνεται μετά την πρώτη διετία κατά ποσοστό 2% ετησίως.

Κατεβάστε απο εδώ, την προκήρυξηIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!