Απάντηση Καραγιάννη σε Κάτσιο για το κτήριο Bvlgari

.

Σε συνέχεια της από 27-04-2021 ερώτησης του κ. Κάτσιου σε σχέση με το έργο της μετατροπής του ιστορικού Σχολείου Βούλγαρη στην Παραμυθιά σε Πολυχώρο Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ενημερώνουμε για τα εξής:

Γενικά

  • Έργο χρηματοδοτούμενο από: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους
  • Συνολικός Προϋπολογισμός 5 αρχικών Υποέργων: 2.468.006 €

Προϋπολογισμός 4ων Υποέργων μετά την 1η τροποποίηση:

Παρατίθεται το αναλυτικό ιστορικό εδώ.

Οι παραπάνω διαδικασίες, όπως αυτές υποδεικνύονται από τη νομοθεσία και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, τηρήθηκαν στο σύνολό τους. Οι χρόνοι ολοκλήρωσης των επιμέρους ενεργειών από την ημερομηνία που ανέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή τη διοίκηση του Δήμου, στο βαθμό που αυτοί αφορούσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, ελαχιστοποιήθηκαν κατά το δυνατόν.

Ο Δήμος δεν μπορεί να επέμβει σε ότι αφορά τους χρόνους ελέγχου των δικαιολογητικών από την επιτροπή διαγωνισμού, δεδομένου ότι αυτή αποτελείται από μέλη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, του Δήμου Ηγουμενίτσας αλλά και του ΤΕΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ και της ΠΕΔ. Έχουν ασκηθεί όσες πιέσεις ήταν δυνατό για επίσπευση των διαδικασιών, πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι η υποστελέχωση που επιβάλλουν τα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19 ισχύει για όλους τους οργανισμούς και επομένως ο φόρτος εργασίας είναι αυξημένος.

Για την αποφυγή παρόμοιων «παρεξηγήσεων» τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου από τη στιγμή που ανέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς από ότι φαίνεται δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από όλους, το γεγονός ότι στις διαδικασίες ενός διαγωνισμού εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες που δεν διοικούνται, δεν ορίζονται, δεν ελέγχονται από τη Δημοτική Αρχή και είναι ανεξάρτητοι των Υπηρεσιών του Δήμου. Δυστυχώς επίσης δεν είναι γνωστό σε όλους, αν και θα έπρεπε λόγω της θέσης κάποιων, ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες λόγω τον νόμιμων χρονικών διαστημάτων που μεσολαβούν μεταξύ των διοικητικών αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι με βάση το Ν.4782 ΦΕΚ 36(Α’) 09-03-2021 που τροποποιεί τον Ν.4412 ΦΕΚ 147(Α’) 08-08-2016 κάποιες διαδικασίες απλοποιούνται, απλά η ισχύς του νόμου ξεκινάει από 01-06-2021.

Συμπερασματικά λοιπόν, το Κτίριο Βούλγαρη όχι μόνο δεν έχει «βαλτώσει» αλλά αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου και οι διαδικασίες προχωράνε όπως επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία.

Σχετικά με το υπόλοιπο της διαδικασίας του Υποέργου 2

Στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (07/05/2021), θα γίνει εισήγηση για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου). Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Ο.Ε. στους συμμετέχοντες απαιτείται η νόμιμη παρέλευση 10ημέρου για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενστάσεις, ακολουθεί η κατάθεση του φακέλου του διαγωνισμού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για έλεγχο νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης.

Μετά την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο φάκελος επιστρέφει στις Υπηρεσίες του Δήμου. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής το έργο προχωράει σε συμβασιοποίηση.

Εκτιμώμενος χρόνος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης: 2-3 μήνες

Ενημερωτικά για το υπόλοιπο της διαδικασίας που αφορά τα υπόλοιπα Υποέργα: Το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση της δημοπρατηθείσας εργολαβίας θα μεταφερθεί με τροποποίηση στο Υποέργο 4 (Εξοπλισμός), επομένως θα γίνει νέα τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

Σχετικά με τον Τεχνικό Σύμβουλο, όπως οφείλατε να γνωρίζετε, στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου (το οποίο δεν υπερψηφίσατε) έχει συμπεριληφθεί η δαπάνη για το Υποέργο 3 προκειμένου να γίνει ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου.

Ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου είναι η οργάνωση και τεκμηρίωση των χώρων επομένως η οριστικοποίηση των χρήσεων των χώρων βάσει όλων των προτάσεων που θα εξεταστούν και ο καθορισμός του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την πλήρη και λειτουργική παράδοση του κτιρίου προς χρήση.

Εφόσον οριστικοποιηθούν όλες οι πιθανές αλλαγές βάσει των υποδείξεων του Τεχνικού Συμβούλου και των προτάσεων του Δήμου, θα γίνει η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και όσο αφορά τον προϋπολογισμό αλλά και όσο αφορά τις χρήσεις, ομαδικά, συντεταγμένα και σε μια φάση.

Στη συνέχεια θα δημοπρατηθεί ο διαγωνισμός της προμήθειας βάσει της μελέτης του Τεχνικού Συμβούλου.

κ. Κάτσιο,

όπως ελπίζω να έχετε καταλάβει με βάση τα παραπάνω, όχι μόνο αναγνωρίζουμε την ανάγκη εκτέλεσης του εν λόγω έργου αλλά κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο όπου και όπως (βάσει τον νομικών διαδικασιών) μας επιβάλλεται και μας επιτρέπεται.

Συμφωνούμε ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για τον τόπο μας και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας οι οποίες είναι και δικές μας. Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διαδικασίες για κανένα λόγο.

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά με Υγεία και Φώτιση!In this article

Join the Conversation