1 θεση βοηθού μάγειρα & 1 θεση καθαρίστριας στην ΑΡΩΓΗ μεσω ΟΑΕΔ

.

Στην τελευταία συνεδριαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Αρωγή του δήμου Σουλίου, αποφασίστηκε η υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ για το ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμου και Περιφερειών), για την απασχόληση
5.000 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».
Ορίστηκαν (2) δύο θέσεις εργασίας μία ΔΕ βοηθός Μάγειρα και μια ΥΕ καθαριότητας .

Οι  ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν από τις δικαιούχους επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

α) Άνεργοι , πρώην εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας του αντίστοιχα) των οποίων
η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου , πλήρους ή μερικής απασχόλησης , έχει  καταγγελθεί από την 15η Ιουλίου 2010 και μετά (Ν. 3863/2010) από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά  εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις , και
όσον η σύμβαση καταγγέλλεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος,

β) Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-
67 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από 12 μήνες στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

γ) Να έχουν  την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ, δ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
άλλου κράτος μέλους ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας,

στ) Να έχουν συμπλήρωση το τυποποιημένο έντυπο εξατομίκευσης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο.

Δεν είναι δυνατή υπαγωγή της επιχείρησης για άτομα που
τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2683/98. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή της επιχείρησης
άτομα για απολυόμενους , από τις 15-7-2010 και μετά , της παρ. 5 άρθρου 74 του Ν. 3863/2010 , οι οποίοι είναι : α) Συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου ,  καθώς και όσοι κατά το χρόνοκαταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξη γήρατος
εξ ιδίου δικαιώματος,

β) Απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται , όσον αφορά στην πρόσληψη
του προσωπικού τους , από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α),

γ) Απολυόμενοι οι οποίοι έχουν
πραγματοποιήσει κάτω από 3.000 ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και
παραμένουν άνεργοι,

δ) Άνεργοι , πρώην κατ’ οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην περίπτωση  της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 , στ) Απολυόμενοι των οποίων γη σύμβαση
καταγγέλθηκε από υπαιτιότητα τους και των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού.

In this article

Join the Conversation