Τι θα πληρώσουμε για την διαχειριστή των απορριμμάτων

Πίνακες

Το λογαριασμό των σκουπιδιών που θα κληθούν να πληρώσουν για το 2021 οι 18 Δήμοι της Ηπείρου εγκρίνουν αυτό το διάστημα τα δημοτικά συμβούλια.

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία, το σχέδιο του Κανονισµού Τιµολογιακής Πολιτικής του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, έχει διαμορφώσει η Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΔΣΑ και εγκρίνουν τα δημοτικά συμβούλια για να έλθει το Διοικητικό Συμβούλιο το ΦΟΔΣΑ να πάρει την τελική απόφαση.

Πρόκειται για το μέρος της λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ, που δεν περιλαμβάνει την διαχειριζόμενη από το εργοστάσιο ποσότητα απορριμμάτων που παράγει ο κάθε Δήμος.

Η πληρωτέα εισφορά από τους 18 Δήμους της Ηπείρου είναι σημαντικά αυξημένη φέτος σε σχέση με το 2020, όταν και έγινε μεγάλη συζήτηση για τα κόστη του ΦΟΔΣΑ, μετά από μια ιδιαίτερα ανεβασμένη αρχική προσέγγιση της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ που άλλαξε στην πορεία, πέφτοντας σημαντικά ως προς τα φορολογικά βάρη των δημοτών για τα σκουπίδια τους. Η διαφορά των δύο ετών προκύπτει από το διάστημα της λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ καθώς την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, η έναρξη έγινε σε αρκετά προχωρημένο χρονικά σημείο, σε αντίθεση με το 2021 που η οικονομική χρονιά μετρά κανονικά.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα από τα 4,5 εκατ. ευρώ της αρχικής εκτίμησης, οι Δήμοι πλήρωσαν σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ λιγότερο τελικά, ενώ φέτος το κόστος ανεβαίνει κατά 1,8 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά στα 3,853 εκατ. ευρώ.

Για το Δήμο Ιωαννιτών που πέρσι έκανε και την περισσότερη… φασαρία, το παραπάνω κόστος φέτος ανέρχεται σε 270.000 ευρώ περίπου. Ο Δήμος Ζίτσας που επίσης αντέδρασε αρκετά πέρσι, πληρώνει λιγότερα φέτος.

Δετέ τον πίνακα ανα δήμο (κλικ για μεγέθυνση):

συγκριτικός πίνακας

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦΟ∆ΣΑ, προσδιορίζεται συγκεκριμένα µε βάση:

α) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του: Για το 2021 το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε 4.274.769,98 € στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων λειτουργικά έξοδα του φορέα (μισθοδοσία, συντηρήσεις, επισκευές, φόροι – τέλη, φωτισµός, ασφάλειες κ.α.), τα έργα και υπηρεσίες ΧΥΤΑ (λειτουργία των ΧΥΤΑ, ΣΜΑ και επέκταση) καθώς και το αντισταθµιστικό όφελος. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της δαπάνης είναι το ποσό των 3.736.386,91 ευρώ που αφορά την λειτουργία των ΧΥΤΑ και την Μεταφορά στραγγισµάτων, την Λειτουργία των ΣΜΑ, τις αμοιβές τρίτων, την συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, την αποζημίωση και έξοδα κίνησης μελών Συµβουλίου κτλ. Οι 147.006 ευρώ αφορούν τις δαπάνες για τις αμοιβές και έξοδα του προσωπικού.

β) τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ ή άλλων εγκαταστάσεων του συστήματος διαχείρισης: για το 2021 το κόστος αποκατάστασης και µεταφροντίδας υπολογίζεται σε 15.919,70€

γ) τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΦΟ∆ΣΑ (μελέτη και κατασκευή έργων): Το κατασκευαστικό & επενδυτικό πρόγραμμα του ΦΟΔΣΑ ανέρχεται στα 1.334.793,95 €. Από το ποσό αυτό, τα 910.786,96 € καλύπτονται από χρηματοδοτούμενα προγράμματα και το υπόλοιπο ποσό 424.006,99 € από ίδιους πόρους του Φορέα. Για το έτος 2021 το κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα των ιδίων πόρων υπολογίζεται σε 424.006,99 € στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων μελέτες, κατασκευή γραφείων, προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α.

δ) τις δαπάνες για τη λειτουργία του ΦΟ.Σ.ΠΕΣ∆Α που είναι μηδενικές όπως και το περιβαλλοντικό τέλος.

Το σύνολο εσόδων του ΦΟΔΣΑ είναι 1.280.786,96€ και ως εκ τούτου το ετήσιο κόστος διαχείρισης του Φο.∆.Σ.Α. 2020: 4.344.696,67 €

Το παρόν σχέδιο κανονισμού τιμολογιακής πολιτικής 2021 ενσωματώνει και τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης και έτσι για πρώτη φορά γίνεται ανάκτηση και συμψηφισμός των εισφορών των Δήμων. Πραγματοποιείται για πρώτη φορά έτσι επιστροφή του ανεκτέλεστου κόστους διαχείρισης δηλαδή το μέρος του κόστους διαχείρισης που δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση του 2020.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, το 2021 θεωρείται μεταίχμιο έτος για το Φορέα Διαχείρισης καθώς προβλέπεται η ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείµµατος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου», γεγονός που εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε περαιτέρω ελάφρυνση του Δήμους της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (Άρτας) οι οποίοι σήμερα πληρώνουν και την ταφή στον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας και το κόστος εισαγωγής στο εργοστάσιο.

Καταλήγοντας δε η Εκτελεστική Επιτροπή χαρακτηρίζει ως επιβεβλημένο στόχο για το 2021 την πλήρη επεξεργασία των αστικών αποβλήτων των Δήμων στο Εργοστάσιο Απορριμμάτων γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει καταβολή της σταθερής ελάχιστης εγγυημένης δόσης για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας ως δαπάνη των Δήμων αλλά και επιπρόσθετη επιβάρυνση από την απευθείας ταφή των ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων, αντί της ταφής μόνο των υπολειμμάτων.

Το αντισταθμιστικό όφελος

Ένα σημαντικό τέλος μέγεθος που αποτυπώνεται στην τιμολογιακή πολιτική, είναι το αντισταθµιστικό όφελος για τους Δήμους που φιλοξενούν εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ ή ΜΕΑ στην περιοχή ευθύνης τους, συνυπολογίστηκε στον προϋπολογισμό του 2021 και επιβάρυνε αντίστοιχα το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Φορέα. Το αντισταθμιστικό όφελος προκύπτει ως ποσοστό (1%) επί των εσόδων του Φορέα και ανέρχεται στο ποσό των 134.136,62 ευρώ με το μεγαλύτερο ποσοστό, σχεδόν τα μισά χρήματα, να πηγαίνει στο Δήμο Δωδώνης, το Δήμο που φιλοξενεί τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Από τους Νέους Αγώνες Ηπείρου

In this article

Join the Conversation