Δημοπρασία δημοτικών εκτάσεων σε Γαρδίκι, Γλυκή και Σκάνδαλο

Στις 31 Μαϊου

Δημοπρασία πλειοδοτική και φανερή, θα διεξαχθεί την 31η Μαϊου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 14.00 έως 15.00, στο δημοτικό κατάστημα Αχέροντα, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81, που έχει οριστεί με την αριθ. 13/2021 απόφαση του Δ.Σ.

Τα εκμισθούμενα αγροτεμάχια βρίσκονται στη Δ.Ε Αχέροντα του Δήμου Σουλίου. Η θέση, η έκταση και η πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Στα παραπάνω αγροτεμάχια επιτρέπονται όλες οι μονοετείς καλλιέργειες (π.χ αραβόσιτος, μηδική ,κηπευτικά κλπ) καθώς και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών , ενώ δεν επιτρέπονται οι πολυετείς και οι δενδρώδεις καλλιέργειες ή οποιαδήποτε άλλη χρήση

Η διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή της οικίας σύμβασης και θα λήγει στις 31-12-2027.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Παραμυθιάς ,Αχέροντα και στις Κοινότητες Γαρδικίου, Γλυκής και Σκανδάλου

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά και ώρες 08:00 –14:00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation