6.828.000€ για την μετατροπή του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου σε ΧΥΤΥ.

Στη οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου η έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας

Η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, θα απασχολήσει την συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην ίδια συνεδριαση αναμένεται να εγκριθει και το από 21-05-2021 Πρακτικο της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού € 535.000,00 με ΦΠΑ.
In this article

Join the Conversation