173 .600€ για την προμήθεια απορριμματοφόρου στο δήμο Σουλίου από το Φιλόδημος

Έγκριση μελέτης - Μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων η προμήθεια

Με απόφαση της η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, ενέκρινε την αριθ. 33/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ-Πολ/μίας & Περιβάλλοντος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου,  για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) συνολικού προϋπολογισμού 173 .600,00€ (με Φ.Π.Α 24%), για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. πρωτ 3560/06-04-2021 απόφαση Δημάρχου Σουλίου , περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης της σχετικής πίστωσης για τα έτος 2021.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

In this article

Join the Conversation