5 προσλήψεις ορισμένου χρόνου για τις δράσεις πυροπροστασίας στο δήμο Σουλίου

Ανακοίνωση

Την πρόσληψη με επιλογή πέντε ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σουλίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ανακοίνωσε ο δήμο Σουλίου:

  • 4 θέσεις YE εργατών- εργατριών γενικών καθηκόντων με διάρκεια σύμβασης 4 μηνών
  • 1 θέση  ΔΕ χειριστη μηχανημάτων έργων (τσάπα)

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν συνημμένα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα από 09 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 11 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος). Πληροφορίες: τηλ. 2666360132 κ. Μαραζόπουλος Αθ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης από εδώ

In this article

Join the Conversation