Με 10 φακέλους συνολικού προϋπολογισμού 11.818.191€, ο δήμος Σουλιου στο “Αντ. Τρίτσης”

Λίστα

Ο Δήμος Σουλίου, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), υπέβαλε δέκα προτάσεις, στις αντίστοιχες προσκλήσεις και με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς (συμπ. Φ.Π.Α.)

Υποδομές ύδρευσης – Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σουλίου. Προϋπολογισμός 3.898.292.70
Υποέργο 1: «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης κοινοτήτων Κρυσταλλοπηγής-Νεοχωρίου-Καρυωτίου Δήμου Σουλίου».
Yποέργο 2: Διεξαγωγή Αρχαιολογικών και Σωστικών ερευνών «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης κοινοτήτων Κρυσταλλοπηγής-Νεοχωρίου-Καρυωτίου Δήμου Σουλίου
Υποέργο3: «Ενίσχυση ύδρευσης αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων Γκρίκας-Ψάκκας Δήμου Σουλίου».
Yποέργο 4: Διεξαγωγή Αρχαιολογικών και Σωστικών ερευνών «Ενίσχυση ύδρευσης αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων Γκρίκας-Ψάκκας Δήμου Σουλίου»
Υποέργο 5: Υπηρεσίες Συμβούλου «Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δήμου Σουλίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Βελτίωσης της Διαχείρισης Ενέργειας των Υποδομών Ύδρευσης του Δήμου Σουλιου. Προϋπολογισμός 3.087.246,60€
• Ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου.
• Δεκαεπτά (17) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για την διαχείριση και μείωση σε πραγματικό χρόνο της ενεργειακής κατανάλωσης και παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων ηλεκτρικής ενέργειας (όπως συνφ, ασυμμετρία φάσεων, στιγμιαία ισχύς κλπ), παροχής, πίεσης, στάθμης και ποιότητας νερού.. Σε όλες τις γεωτρήσεις (8 σημεία) θα τοποθετηθεί εξοπλισμός νέας γενιάς (αντλητικά συστήματα) υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης.
• Δώδεκα (12) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε), θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων όπως κατανάλωση και ενέργεια, παροχή, πίεση, στάθμη και ποιότητα ύδατος
• Φορητού Εξοπλισμού (Φ.Ε.) μέτρησης παροχής, ανίχνευσης διαρροών, μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών πόσιμου νερού, σύστημα γεωμετρικών χαρακτηριστικών, μέτρησης στάθμης, μέτρησης με laser και φωτογραφίες
ενός (1) Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών φαινομένων το οποίο περιλαμβάνει έξι (6) επιμέρους υποσυστήματα (αισθητήρες) τα οποία θα τοποθετηθούν σε ισάριθμα σημεία σε ρέματα της περιοχής στα οποία παρατηρείται συχνά υπερχείλιση σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης

Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Δράσεις Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλητων και Ανακύκλωσης στον Δήμο Σουλίου. Προϋπολογισμός 776.926,07€
Υποέργο 1: Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή (Χωριστής Συλλογής) Βιοαποβλήτων στο Δήμο Σουλίου
Υποέργο 2: Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Σουλίου
Υποέργο 3: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης στο Δήμο Σουλίου

Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία – Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου. Προϋπολογισμός 1.882.760,00€
Υποέργο 1: Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου.
Υποέργο 2: Διεξαγωγή Αρχαιολογικών και Σωστικών Ερευνών.
Υποέργο 3: Υπηρεσίες Συμβούλου «Προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δήμου Σουλίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, – Ψηφιακές Εφαρμογές στο Δημο Σουλιου με έμφαση στην πολιτική προστασία, στην διοικητική ικανότητα και στην προστασία ηλικιωμένων από τον COVID-19. Προϋπολογισμός 447.962,48€
Υποέργο 1: Δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας για την έγκαιρη προειδοποίηση για έκτακτα συμβάντα στο Δήμο Σουλίου.
Υποέργο 2: Εκσυγχρονισμός του Δήμου Σουλίου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σουλίου για την ψηφιακή του ασφάλεια (κατηγορία ενίσχυση διοικητικής ικανότητας).
Υποέργο 3:Προστασία ηλικιωμένων από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19.
Υποέργο 4: Υποστήριξη του Δήμου Σουλίου στην ωρίμανση πρότασης και στη σύνταξη του φακέλου της 1ης αίτησης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 –  Ψηφιακές Εφαρμογές στο Δημο Σουλιου. Προϋπολογισμός 220.741,08 €
Υποέργο 1: Σύστημα προστασία δημοτών έναντι της πανδημίας του COVID-19 με έμφαση στις σχολικές μονάδες (κατηγορία COVID-19)
Υποέργο 2: Εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού και τουρισμού στο Δήμο Σουλίου (κατηγορία ευφυών εφαρμογών – πολιτισμός & τουρισμός)
Υποέργο 3: Υποστήριξη του Δήμου Σουλίου στην ωρίμανση πρότασης και στη σύνταξη του φακέλου της 2ης αίτησης χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ. Προϋπολογισμός 374.380,30€
Συντήρηση, επισκευή και διαμόρφωση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων και αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Σουλίου (Παρεμβάσεις σε 6 ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις και 10 αύλειους χώρους σχολικών εγκαταστάσεων).

Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) – Αντισεισμικές Παρεμβάσεις Δημοσίων Σχολείων & Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Σουλίου. Προϋπολογισμός 133.442,30€
Υποέργο 1: Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Σουλίου
Υποέργο 2: Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Σουλίου
Υποέργο 3: Δράσεις Αντισεισμικής ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης πολιτών Δήμου Σουλίου

Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους – Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σουλίου. Προϋπολογισμός 790.500,00 €
5 (πέντε) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα, (1 Σάρωθρο, 1 Αποκομιδής Απορριμμάτων, 1 Mini Van, 1 Αποκομιδής Ογκωδών Αντικειμένων, 1 Επιβατικό Όχημα)
5 (πέντε) Σταθμούς Φόρτισης, και Λογισμικό Διαχείρισης Δημοτικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Η/Ο) και Δημοτικών Σταθμών Φόρτισης.

Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021 – Προϋπολογισμός 205.960,00€
Η Συμβολή του Σουλιου στον Αγωνα για την Επανάσταση του 1821

Την προτεραιοποίηση των προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» , βάσει του υπ. αριθμ. πρωτ. 298/20-04-2021 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορείτε να την δείτε απο την σχετική αποφαση της οικονομικής επιτροπής, απο εδω

In this article

Join the Conversation