Ο δήμος Σουλίου για τα νέα οχήματα 4×4

Δελτίο τύπου


Στις 15-06-2021 παρελήφθησαν από το Δήμο Σουλίου δύο (2) πετρελαιοκίνητα Ημιφορτηγά-Ημικάμπινα τύπου NISSAN NAVARA, με κίνηση 4×4 και κυβισμού 2.298 κ.ε., καθώς και δύο (2) αλατοδιανομείς (μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου.

Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» σύμφωνα με την πρόσκληση Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση ένταξης του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 47056/06-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΛΒ7465ΧΘ7-6ΕΚ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ η προμήθεια δημοπρατήθηκε με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις 03-09-2020.

Στα πλαίσια του ίδιου διαγωνισμού αναμένεται η παραλαβή ενός νέου (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας πραγματοποιείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και από ίδιους πόρους του Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation