Με ένα νέο JCB ενισχύονται οι υπηρεσίες του δήμου Σουλίου

Αξίας 108.500,00€

Στις 06-07-2021 παρελήφθη από το Δήμο Σουλίου ένας (1) νέος πετρελαιοκίνητος ανισότροχος ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής JCB (εμπορικός τύπος 3CX ECO CONTRACTOR, εργοστασιακός τύπος JCB 3CX 14HFNΜ), με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (δύο διαφορικά 4Χ4), μικτής ισχύος 81kW/110ΗΡ και χώρας προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο εκσκαφέας φορτωτής, αξίας 108.500,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου στις οποίες και ανταποκρίνεται πλήρως.

Με την εν λόγω παραλαβή ολοκληρώθηκε η προμήθεια που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 200.880,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), η χρηματοδότηση της οποίας πραγματοποιείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση ένταξης του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 47056/06-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΛΒ7465ΧΘ7-6ΕΚ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ η προμήθεια δημοπρατήθηκε με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις 03-09-2020.
In this article

Join the Conversation