Σε ΦΕΚ απο την Ιερά Σύνοδο, ο νέος κανονισμός για προσωρινή αναπλήρωση Μητροπολίτου

Που δεν δύναται να ασκήσει τα καθήκοντά του

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο νέος κανονισμός της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχετικά με την προσωρινή αναπλήρωση Μητροπολίτου και τροποποιήσεως του Κανονισμού υπ’ αρ. 263/2014 «Περί συγκροτήσεως, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 272).

Ο συγκεκριμένος κανονισμός, φυσικά και “φωτογραφίζει” συγκεκριμένους μητροπολίτες, οι οποίοι για λόγους υγείας δεν δύναται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Προσωρινή αναπλήρωση Μητροπολίτου προβλέπεται όταν:

α) σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας στο πρόσωπο Μητροπολίτου εκ λόγων υγείας του να ασκήσει τα καθήκοντά του
β) εφ’ όσον ο Μητροπολίτης δεν έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα πλήρους ή μερικής αναπληρώσεώς του σε Πρωτοσύγκελλο ή Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο
γ) εάν έχει τεθεί υπ’ όψιν της Δ.Ι.Σ., κατόπιν ή άνευ αιτήματός της, επίκαιρη βεβαίωση πανεπιστημιακής κλινικής νοσοκομείου, που πιστοποιεί την ανωτέρω αδυναμία και την προσωρινή της φύση προσδιορίζοντας κατά προσέγγιση το χρονικό της διάστημα, δύναται μετά από αίτημα του Μητροπολίτου ή άνευ αιτήματός του, εάν δεν είναι σε θέση να το υποβάλει, να διαπιστώσει την ως άνω προσωρινή αδυναμία και να αναθέσει όλες τις αρμοδιότητες διαχειρίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίες δεν έχουν παραχωρηθεί σε όργανα της ως άνω περιπτώσεως β και δεν προϋποθέτουν Αρχιερατική ιδιότητα (όπως η εποπτεία επί Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων), στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο προεδρευόμενο από Έξαρχο Μητροπολίτη κατά την παρ. 2 του παρόντος και για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, επιφυλασσόμενη να επανεξετάσει τον προσωρινό χαρακτήρα της αδυναμίας.

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο εποπτεύεται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Κατά την ανωτέρω περίπτωση προσωρινής αδυναμίας η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διορίζει ως Πρόεδρο του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Έξαρχο Μητροπολίτη.

Οι ανωτέρω αυξημένες διαχειριστικές εξουσίες του Μητροπολιτικού Συμβουλίου περιορίζονται επί υποθέσεων τρέχουσας φύσεως, ενώ για μη τρέχουσες υποθέσεις ζητείται η έγκριση της Δ.Ι.Σ.

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο ασκεί τις αυξημένες διαχειριστικές του αρμοδιότητες μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., η οποία παρατείνει την άσκησή τους ή αποφασίζει την εφαρμογή των παρ. 3-7 του άρθρου 34 του ν. 590/1977 (Α΄ 146)».

Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διορίζει Έξαρχο Μητροπολίτη στον οποίο αναθέτει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, τα καθήκοντα διαποιμάνσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, του οικείου Μητροπολίτου μνημονευόμενου κανονικώς σε άπασες τις Ιερές Ακολουθίες εντός της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Έξαρχος Μητροπολίτης εποπτεύεται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και είναι δυνατό να αντικαθίσταται υπ’ αυτής. Οι ανωτέρω εξουσίες του Εξάρχου Μητροπολίτου περιορίζονται επί υποθέσεων τρέχουσας φύσεως, ενώ για μη τρέχουσες υποθέσεις ζητείται η έγκριση της Δ.Ι.Σ.

Ο Έξαρχος Μητροπολίτης ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., η οποία παρατείνει την άσκησή τους ή αποφασίζει την εφαρμογή των παρ. 3-7 του άρθρου 34 του ν. 590/1977 (Α΄ 146).

Προ της λήξεως του χρονικού διαστήματος προσωρινής αναπληρώσεως των άρθρων 1 και 2 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος λαβούσα υπ’ όψιν επίκαιρη ιατρική βεβαίωση πανεπιστημιακής κλινικής νοσοκομείου διαπιστώνει την παύση της προσωρινής αδυναμίας ή την εξακολούθησή της για ορισμένο χρονικό διάστημα, που προσδιορίζεται από την ιατρική βεβαίωση.

Στη δεύτερη περίπτωση η Δ.Ι.Σ. παρατείνει την κατά τα άρθρα 1 και 2 αναπλήρωση για το αναγκαίο χρονικό διάστημα.

Εάν δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί το χρονικό διάστημα της αναγκαίας παρατάσεως από ιατρική βεβαίωση, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προβαίνει σε εφαρμογή των παρ. 3-7 του άρθρου 34 του ν. 590/1977, ώστε να διαπιστωθεί εάν συντρέχει οριστική αδυναμία ασκήσεως καθηκόντων του Μητροπολίτου.In this article

Join the Conversation