Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει την Παρασκευή στις 09:30 μέσω τηλεδιάσκεψης

Share

Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, με μεταξύ των θεμάτων ημερησίας διάταξης τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία:

  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
  • Έγκριση του από 19-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σταυρολιμένας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σταθμών ανεφοδιασμού νεφελοψεκαστήρων στο Ασπροκκλήσι του ΤΟΕΒ Σαγιάδας»
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης και καθαρισμός παρακείμενου ρέματος περιοχής Σεμέριζα Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
  • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/21-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
  • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/27-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour – Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», προϋπολογισμού € 133.000,00 με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.
In this article

Join the Conversation