Το διάγραμμα κτηματογράφησης & τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στα οικόπεδα διανομής πρόνοιας του Αγ. Δονάτου

Έγγραφα

Μετά τον έλεγχο του διαγράμματος της μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση και τροποποίηση του υπάρχοντος Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή διανομής οικοπέδων Πρόνοιας Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς» του Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας που συντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο Πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης/14.11.2018 του ΣΥΠΟΘΑ ΓΊ.Ε. Θεσπρωτίας (θέμα 1° Η.Δ.)  αναρτάται το κατωτέρω Διάγραμμα Τροποποίησης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
In this article

Join the Conversation