Δήμος Σουλίου | Στον ΟΑΕΔ για 5 προσλήψεις προσωπικού

Απο το «Πρόγραμμα Απασχόλησής Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών»

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος πρόληψης προσωπικού στο «Πρόγραμμα Απασχόλησής Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών» του Ο.Α.Ε.Δ, ως εξής:

Σο πρόγραμμα διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες (κατόπιν αιτήματος του φορέα), επιχορηγεί το 75 % του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 750,00 € μηνιαία. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας 55 ωσ 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων  του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες (κατόπιν αιτήματος του φορέα).In this article

Join the Conversation