Ανατέθηκε η εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δήμο Σουλίου

Η αποφαση

Με απόφαση του δημάρχου Σουλίου Γιαννη Καραγιάννη, εγκρίθηκε η αρ. 50/2021 μελέτη υπηρεσίας της Δ/νσης Τ.Υ – Περιβ/ντος & Πολ/μίας του Δήμου Σουλίου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σουλίου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Η εκτέλεση της ανωτέρα υπηρεσίας ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΤREDIT SA Διευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβούλων, Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής έναντι ποσού 36.828,00€ με Φ.Π.Α 24%,

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση (Πράσινο Ταμείο), στον προϋπολογισμό δαπανών του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α : 64-6117.001 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Το σχέδιο αφορά την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Παραμυθιά και σε επιλεγμένα σημεία του δήμου Σουλίου και θα εκπονηθεί ύστερα από σχετική πρόσκληση του υπουργείου περιβάλλοντος.

Στόχος του σχετικού προγράμματος είναι η  υποστηρίξη της πολιτικής για να μπει η ηλεκτροκίνηση στη ζωή των πολιτών.
In this article

Join the Conversation