Ο τελικός πίνακας των 15 προσλήψεων για την καθαριότητα των σχολείων

Του δήμου Σουλίου

Ο τελικός πίνακας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022 ήτοι από 01.09.2021 έως 30.06.2022 των κάτωθι υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ και Ειδικότητας Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων:


Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!