Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις αυτοψίας σε κτίρια που έχουν πληγεί στο σεισμό του Μαρτίου

Η αποφαση

Με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.13916/Α321/11-08-2021(ΦΕΚ 3826Β’/17-08-2021) κοινή υπουργική απόφαση ορίζεται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση αυτής σε Φ.Ε.Κ.), ήτοι μέχρι 17-11-2021, για την υποβολή αίτησης από τον/την ιδιοκτήτη/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή από τον/την διαχειριστή/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) για διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε κτήρια που έχουν πληγεί:

  • από τον σεισμό της 21 Μαρτίου 2020 και βρίσκονται εντός των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 (Β’ 2133) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 6066/Α325/30.09.2020 (Β’ 4593) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της.

H σχετική κοινή υπουργική απόφαση και την δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!