Επιβολή τέλους 3€ στους εμπόρους της λαϊκής αγοράς Παραμυθιάς

Η αποφαση

Δεκτή έκανε το δημοτικό συμβούλιο, την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, για επιβολή ημερήσιου τέλους 3€ στους εμπόρους της λαϊκής αγοράς Παραμυθιάς.

Σύμφωνα με την εισήγηση, για την αιτιολόγηση του προτεινόμενου ύψους των τελών υπολογίστηκαν τα παρακάτω με σκοπό να αποδειχθεί τόσο η βιωσιμότητα όσο και η ανταποδοτικότητα του καθορισμού:

  • Ως περίοδο αναφοράς για τους υπολογισμούς λαμβάνεται το ένα έτος.
  • Υπολογίζονται οι δαπάνες των μόνιμων υπαλλήλων που θα ασχοληθούν με την διοίκηση και οργάνωση αλλά και των εργατών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων, αναγόμενες σε μικτές ημερήσιες βάσει των ωρών απασχόλησης τους (7,5€/ώρα απασχόλησης για το διοικητικό προσωπικό και €7,2€/ώρα για το προσωπικό καθαριότητας).
  • Ελήφθησαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία μόνιμων πωλητών για το έτος 2019 (δεδομένου ότι από τον μόνα Μάρτιο του έτους 2020 ως και τον Ιούνιο του 2021 η λαϊκή αγορά της Παραμυθιάς υπολειτουργούσε και επιπλέον για μεγάλο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο λόγω της πανδημίας).
In this article

Join the Conversation