Κάλεσμα για συμμετοχή στη μελέτη ψηφιακής διακυβέρνησης – Ερωτήσεις προς πολίτες

Ερωτηματολόγιο

Aγαπητή συμμετέχουσα / Αγαπητέ συμμετέχοντα,

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στα πλαίσια έρευνας του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία υλοποιείται από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση στους Δήμους της Ελλάδας.

Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση στους Δήμους, αλλά και να διερευνήσει τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες και δράσεις ”Έξυπνης Πόλης” και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τον όρο ”Έξυπνη Πόλη” εννοείται η ενσωμάτωση σε μια πόλη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη σωστή χρήση των πόρων, καθώς και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο διάλογο.

Με τον όρο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση» εννοείται η γενικότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των Δήμων, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, τη διαφάνεια και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Το ερωτηματολόγιο που έχετε μπροστά σας, θα χρειαστεί περίπου 10 – 15 λεπτά για να συμπληρωθεί.

Οι απαντήσεις και τα σχόλια είναι ανώνυμα και θα τηρηθεί απόλυτα η εμπιστευτικότητα.

Το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλονται θα τύχουν χειρισμού σύμφωνου με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η άποψή σας θα είναι πολύτιμη για την αποτύπωση της κατάστασης, αλλά και τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων της χώρας μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη βοήθειά σας.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!