32.670€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Σουλίου

Η κατανομή

Με αποφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατανέμονται  32.670,92 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Σουλίου, ως εξης

  • 1. 17.743,46 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου», εκ των οποίων 2.816,00 € να διατεθούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας των Σχολικών Τροχονόμων, για το χρονικό διάστημα 1/9/2021 έως 31/12/2021
  • 2. 14.927,46 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»

Η εξειδίκευση πίστωσης 32.670,92 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00.6711.001 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021, «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου Σουλίου.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!