Τον δικό του χώρο απέκτησε ο όμιλος απόδοσης τιμών και ιστορικής αναβίωσης Σουλίου

Η απόφαση παραχώρησης

Με ομόφωνη απόφαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, κατά την τελευταία συνεδρίαση:

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση για δέκα ( 10 ) χρόνια, τη χρήση της <αίθουσας φιλοξενίας του δασκάλου > του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Σαμονίδας Δήμου Σουλίου, στο Σωματείο με την επωνυμία < ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ> με έδρα την Τ.Κ. Σαμονίδας του Δήμου Σουλίου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του υπό τους κάτωθι όρους και περιορισμού:

Το Σωματείο με την επωνυμία < ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ > υποχρεούται να παραδώσει άμεσα την αίθουσα , οποτεδήποτε του ζητηθεί απροφάσιστα, ανεξαρτήτως ή όχι της λήξεως της δεκαετίας και πάντως μετά την λήξη αυτής.

Η εκτέλεση των όποιων εργασιών διαμόρφωσης, επισκευής ή συντήρηση της αίθουσας θα γίνονται με δαπάνες του Σωματείου με την επωνυμία <ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ > και αφού προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη κα έγκριση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου.

Η καθαριότητα του χώρου θα γίνεται με φροντίδα και μ ε δαπάνη του Σωματείου με την επωνυμία < ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ >

Απαγορεύεται ρητά η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση του χώρου και η παραχώρηση ή η εκμίσθωση του σε τρίτον, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δήμου Σουλίου

Το Σωματείο με την επωνυμία < ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ > υποχρεούται να καταβάλλει τις αναλογούσες στην χρήση δαπάνες προς τους Οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση)

Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος εκ μέρους του Σωματείου με την επωνυμία < ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ > θεωρείται ουσιώδης και συνεπάγεται την πρόωρη λήξη της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006.In this article

Join the Conversation