Διπλασιάζονται οι ώρες απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών του δ. Σουλίου

Από 3 ώρες σε 6 ώρες για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού

Την τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβουλίο, με αύξηση του ωραρίου τους, από τρεις (3) ώρες σε έξι (6,) ώρες και τριάντα ( 30 ) λεπτά ημερησίως, ήτοι τριάντα (32) ώρες εβδομαδιαίως, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της επιτακτικής ανάγκης σχολαστικού καθαρισμού των χώρων υγιεινής αλλά και των λοιπών χώρων των σχολικών μονάδων με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19.

Η δαπάνη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των καθαριστριών των σχολικών μονάδων, που θα προκύψει από την αύξηση των ωρών εργασίας
αυτών, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και στους αντίστοιχους Κ.Α, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 12636/11-10-21 βεβαίωση της Οικονομικής ΥπηρεσίαςIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!