Δασικοί χάρτες Θεσπρωτίας | Αλλαγές και νέες ημερομηνίες για αντιρρήσεις

Έγγραφο

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας με το υπ ΄άριθμ. Πρωτ. 141563/03-11-2021 έγγραφο της

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 60775/02-06-2021(ΑΔΑ: ΩΥΑΝΟΡ1Γ-39Σ) απόφασή μας, όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της προθεσμίας η οποία αρχίζει την 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 26η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 16η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα.»

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 22148/26-02-2021 απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφοIn this article

Join the Conversation