3 προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων με δίμηνη σύμβαση

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω COVID-19

Με ομόφωνη απόφαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου στην τελευταία συνεδρίαση, ενέκρινε την πρόληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω COVID-19 των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • 3 θέσεις YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσληψη γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική για το κοινωνικό σύνολο ανάγκη του δημόσιου συμφέροντος, για την αποτροπή κινδύνων για τη δημόσια υγεία (COVID19) και επειδή είναι αντικειμενικά αδύνατον να αντιμετωπιστεί με το υπάρχον προσωπικό του δήμου.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!