Στην επιτροπή διαβούλευσης το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Σουλίου

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : [email protected] & [email protected] ή κατάθεση ιδιοχείρως του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας στη Γραμματεία της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σουλίου ), που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως 14.00 , για διατύπωση γνώμης στο κατωτέρω θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : « Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου Σουλίου για το έτος 2022 »

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί δια περιφοράς την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ( Παρασκευή 26 /11/2021 και ίδια ώρα 12.00 έως 14.00 ), οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 ).-In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!