Δήμος Σουλίου | 7 θέσεις μόνιμου προσωπικού από την κινητικότητα

Οι ειδικότητες

O Δήμος Σουλίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του Β ́ Κύκλου κινητικότητας έτους 2021 έχουν εγκριθεί, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μέσω μετάταξης από άλλο φορέα του Δημοσίου στο Δήμο Σουλίου, οι παρακάτω θέσεις μόνιμου προσωπικού:

1. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 θέση
2. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 θέση
3. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 θέσεις
4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 2 θέσεις

Παρακαλούνται όποιοι ενδιαφέρονται για την κάλυψη μιας από τις παραπάνω κενές οργανικές θέσεις, να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Μητρώου, με τη χρήση των κωδικών τους TAXISnet, το αργότερο έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα/ Οδηγίες Χρήσης.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!