Η κατακύρωση του διαγωνισμού για τις ζημιές στην ΕΟ Παραμυθιάς Γλυκής, στην ΟΕ της περιφέρειας.

7 θέματα σχετικά με τη Θεσπρωτία

H κατακύρωση της αποκατάστασης ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού Παραμυθιάς – Γλυκής και άλλα 6 θέματα σχετικά με την Θεσπρωτία, θα απασχολήσουν μεταξύ άλλων την αυριανή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπης της περιφέρειας Ηπείρου.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ.
  2. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/04-11-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και Νο2/04-11-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2022 & 2023, συνολικού προϋπολογισμού 465.376,96 € με ΦΠΑ.
  3. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/08-11-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, τηλεφώνων, τόνερς, μελανιών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων, ανταλλακτικών εκτυπωτικών και λοιπού ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 65.500,00 € με Φ.Π.Α.
  4. Έγκριση του από 18-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών της Αριθμ. 2ης /2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (νέα δρομολόγια) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021 – 2022, συνολικού προϋπολογισμού € 34.982,77 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έτους 2022 των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του έργου «THEMATIC Tourism founded on Innovation Capacities», του Προγράμματος Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020.
  7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του έργου «CLLD – CulTour – Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania», του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.
In this article

Join the Conversation