Στο πρόγραμμα «Balkan Hydrogen Cluster» για ενεργειακά ανεξάρτητα κτίρια ο Δήμος Σουλίου

Στον τομέα τεχνολογιών υδρογόνου, πράσινου υδρογόνου, καινοτομιών, φυσικής ενέργειας και ενεργειακής ανεξαρτησίας

Τη συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο έργο για τη δημιουργία των ενεργειακά ανεξάρτητων κτιρίων, ως μέρος του ολοκληρωμένου πολυεθνικού έργου «Καινοτομία και πράσινη ενέργεια για ενεργειακά αυτόνομα κτίρια στη Βουλγαρική Δημοκρατία, στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Ρουμανίας», έχοντας ως πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα LIFE 2021-2027, ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο.

Σο σωματείο «Balkan Hydrogen Cluster» ειναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ενεργεί στον τομέα τεχνολογιών υδρογόνου, πράσινου υδρογόνου, καινοτομιών, φυσικής ενέργειας και ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Το «Balkan Hydrogen Cluster»λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μείωση των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση δημοτικών κτηρίων, τη θέση των τεχνολογιών υδρογόνου στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός ολοκληρωμένου πολυεθνικού έργου μεγάλης κλίμακας για τη δημιουργία ενεργειακά ανεξάρτητων κτιρίων στις περιοχές των Δήμων στην Βουλγαρική Δημοκρατία, στην Ελληνική Δημοκρατία και στην Δημοκρατία της Ρουμανίας.

Σκοποί του σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό του είναι:

 • Η υποστήριξη της ανάπτυξης των τεχνολογιών υδρογόνου στην Βαλκανική Χερσόνησο
 • Η προώθηση χρήσεως πράσινου υδρογόνου για παραγωγή ενέργειας.
 • Η υποστήριξη των καινοτομιών στον τομέα της ενεργειακής ανεξαρτησίας
 •  Η εξασφάλιση της πραγματοποίησης διεθνούς συνεργασίας στους τομείς ενέργειας υδρογόνου
 • Υποστήριξη των μελών στην δραστηριότητα ανάπτυξης, στην επιστημονική έρευνα καθώς και στην υλοποίηση έργων στους τομείς των δραστηριοτήτων του σωματείου.
 •  Προώθηση της εισαγωγής της ενέργειας υδρογόνου και της πράσινης ενέργειας σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
 •  Πρωτοβουλίες νομοθέτησης και δραστηριότητες που αφορούν τους παραπάνω στόχους.

Οι βασικοί σκοποί που έχουν τεθεί είναι οι εξής:

 • Επίτευξη μέγιστης ενεργειακής αυτονομίας μέσω εισαγωγής τεχνολογιών υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής πράσινου υδρογόνου,
 • Δραστική μείωση των επιβλαβών εκπομπών – SO2, CO2, Nox και PM,
 • Ανεξάρτητη τοπική παραγωγή ιδίων καυσίμων υψηλής ενεργειακής απόδοσης,,
 • Πραγματοποίηση οικονομιών ενέργειας και μείωση δαπανών.

Η αρχική φάση του έργου είναι προσανατολισμένη προς την εισαγωγή του συστήματος υδρογόνου στη θέρμανση κτηρίων. Η δεύτερη φάση θα έχει ως σκοπό την απόκτηση απόλυτης ενεργειακής αυτονομίας, συνδυάζοντας την τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με το ήδη κατασκευασμένο σύστημα υδρογόνου.

Η χρηματοδότηση του έργου στο βασικό μέρος της θα γίνει μέσω του προγράμματος LIFE 2021-2024καθώς και η πρόσθετη χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί από την πλευρά του κυρίου οργανισμού.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!