Διαγωνισμός 265.330€ για προμήθεια καυσίμων στο Δήμο Σουλίου

Για το ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022». \

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστοτε είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού, όπου βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρελαίου θέρμανσης). Για τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 265.330,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών της κάθε ομάδας και υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/12/2021, ημέρα Πέμπτη (ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 17/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% χωρίς ΦΠΑ, είτε επί του συνόλου της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, είτε ανά ομάδα του διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2666360125 (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Nτάγκα Ελένη). Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου (www.dimossouliou.gov.gr).In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!