Υπογράφηκε η σύμβαση για την διάσωση των μύλων Σουλίου

Δελτίο τύπου

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”», προϋπολογισμού 258.000,00€.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήματος υδροκίνητων εργαστηρίων και του περιβάλλοντα χώρου που γενικά αναφέρεται ως “Νερόμυλος του Αγίου Δονάτου” στην ιστορική περιοχή του Σουλίου.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και της κας Νάστου Παναγιώτας, αφετέρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΝΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ».

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα μήνες (12) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!