Επιμελητήριο Θεσπρωτίας | Μετατίθεται για τις 01.04 η εγγραφή των μη εμπορικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι με την αριθμ. 138352 Υ.Α. (ΦΕΚ 6054/Β/2021) μετατίθεται για τις 01.04.2022 η έναρξη ισχύος των άρθρων 3 & 4 της αριθμ. 90043/10-8-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 4066/Β/2021).

Τα άρθρα 3 & 4 αφορούν τα Φυσικά πρόσωπα που ασκούν Μη εμπορική δραστηριότητα, τις υποχρεώσεις αυτών, και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε Μη εμπορική δραστηριότητα,.

Βάσει αυτών, τα ανωτέρω Φυσικά πρόσωπα:
1) εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕ.Μ.Η.,
2) δεν καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 113 του ν. 4635/2019, με εξαίρεση τα τέλη που αφορούν σε επιλογή διακριτικού τίτλου, η οποία είναι προαιρετική, και
3) όσα εξ αυτών θα έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την έναρξη ισχύος της ΥΑ, δηλαδή στις 01.04.2022, και δεν θα έχουν λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., η διαδικασία εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο διαχωρισμός τους βάσει Κ.Α.Δ. θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Η διαδικασία της μετάπτωσης θα υποστηριχθεί από την δια λειτουργικότητα του Π.Σ. του ΓΕΜΗ και της ΑΑΔΕ.

Τονίζεται ότι με την β παράγραφο του 1ου άρθρου της αριθμ. 90043/10-8-2021 Υ.Α., λογίζεται ότι ασκούν Εμπορική δραστηριότητα τα φυσικά πρόσωπα που η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητά τους ή του υποκαταστήματός τους αντιστοιχεί σε Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. (ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα).In this article

Join the Conversation