Την Κυριακή η εκλογή προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου

Καθώς και της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής

Συνεδριάζει την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου και ώρα 12.00, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, του Δήμου Σουλίου. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής»,

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και τις με αριθμ. 933/29-12-2021 (ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) και 932/29-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) εγκυκλίους του Υπουργείου ΕσωτερικώνIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!