Ο Δήμος Σουλίου για τις 19 προσλήψεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Οδηγίες - πίνακας.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 18/02/2022 και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr .

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες καντε κλικ εδω.  Επισήμανση:

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για κάθε αιτούμενη θέση περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων για κάθε αιτούμενη θέση περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Αριθμός και ειδικότητα διατιθέμενων θέσεων στο Δήμο Σουλίου:

In this article

Join the Conversation