Παρεκκλήσι προκάτ του Αγίου Παϊσίου θα κατασκευαστεί στην Γλυκή

Η απόφαση παραχώρησης του χώρου

Με αποφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης στην Ενορία του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Θέση Παλαιά Πλατεία της  Γλυκής προκειμένου να κατασκευαστεί ένα εκκλησάκι διαστάσεων 40 τμ. περίπου , (τμήμα από το με αριθ. 97 τεμάχιο πλατεία) ,το οποίο θα είναι αφιερωμένο εις τον Άγιο Παϊσιο

Η δε παραχώρηση χρήσης θα διέπεται υπό τους κάτωθι όρους:

  1. ∆εν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούμενου χώρου σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο ανάκλησης της απόφασης.
  2.  Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να κατασκευαστεί το Εκκλησάκι
  3. Η έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή του «Εκκλησάκι» από τις αρμόδιες yπηρεσίες θα γίνουν με μέριμνα και με δαπάνες του αιτούντος Νομικού Προσώπου
  4. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου
  5. Σο Νοµικό Πρόσωπο δικαιούται να διαμορφώσει το παραχωρούµενο χώρο , σύµφωνα µε τις ανάγκες και την επιθυµία του, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει την έγκριση του ∆ήµου Σουλίου. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει το ίδιο το Νοµικό Πρόσωπο.
  6. Να κάνει καλή χρήση του χώρου. Να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το χώρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  7. Δεν επιτρέπεται από τον οιονδήποτε τρόπο η χρήση του χώρου να παρεμποδίζει την λειτουργία των λοιπών κοινόχρηστων ή δημοτικών χώρων
In this article

Join the Conversation