Ο Δήμος Σουλίου για την τροποποίηση των δασικών χαρτών στη Θεσπρωτία

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων η 26η Απριλίου

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας με την υπ ΄άριθμ. Πρωτ. 21015/25-02-2022 πράξη της:

Τροποποιεί τον αναρτημένο δασικό χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Σουλίου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (συμπεριλαμβανομένου και του μερικώς κυρωμένου της περιοχής του Προκαποδιστριακού ΟΤΑ Ηγουμενίτσας) για την ενσωμάτωση των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 1366) “Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών“, συνολικού εμβαδού 1.432.664,271 στρεμμάτων, όπως φαίνεται στο προσαρτημένο διάγραμμα χάρτη κλίμακας 1:25.000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του κατά τα ανωτέρω διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με την (8) σχετική δηλ. έως την 26η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 16η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα.»

Η παρούσα συνοδευόμενη από τα ψηφιακά αρχεία του διορθωμένου δασικού χάρτη και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945» σε μορφή shapefiles (THESPROTIA_dx.shp, THESPROTIA_45.shp), αποστέλλεται στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την ανάρτησή της και την απεικόνιση των δεδομένων στην ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.

Η σχετική πράξηIn this article

Join the Conversation