Φαιδρές απαντήσεις του Διεύθυνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ στον Αντώνη Μπέζα!

Επιχείρησε να διασκεδάσει τις -αλγεινές ομολογουμένως – εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την απομάκρυνση του Αντώνη Μπέζα

Της νύχτας τη δουλειά τη βλέπει η μέρα και γελά, λέει ο θυμόσοφος λαός. Και μάλλον έχει δίκιο… Με μια σχεδόν μεταμεσονύχτια – ανυπόγραφη – ανακοίνωση (στάλθηκε στα ΜΜΕ στις 22:30 το βράδυ της Κυριακής 13/03) επιχειρεί η Διοίκηση της ΕΤΑΔ να διασκεδάσει τις -αλγεινές ομολογουμένως – εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν, μετά την αποχώρηση του Αντώνη Μπέζα, από τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τις αιχμές που αυτός άφησε για κακοδιοίκησή της.

Στην ανακοίνωση αυτή, φαίνεται πως ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, αναγιγνώσκει και ερμηνεύει τους Νόμους επιλεκτικά!

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους “Η Εταιρία ΕΤΑΔ Α.Ε. σύμφωνα με τον Νόμο Ν.4389/2016 που διέπει τη μητρική της ΕΕΣΥΠ, εξαιρείται από τις λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα που θεωρούνται ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου η ΕΤΑΔ Α.Ε…. Δεν οφείλει να προσλαμβάνει προσωπικό μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ ή να εφαρμόζει το ενιαίο μισθολόγιο, καθώς αποτελεί βάσει του νομικού της καθεστώτος Ανώνυμη Εταιρεία”.

Βέβαια τον ισχυρισμό αυτό, έρχεται να καταρίψει τόσο η υπουργική απόφαση 43177 ΕΞ 2020/ΦΕΚ 1812/12-05-2020 “Καθοριμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) (που λανθασμένα επικαλείται η Διοίκηση της ΕΤΑΔ ως εντολή διαχειριστικού ελέγχου… εκτός κι αν δε γνωρίζουν τη διαφορά…), όσο και το 3/2020 παραπεμπτικό πόρισμα που συντάχθηκε από τον αρμόδιο επιθεωρητή του ΑΣΕΠ που αναφέρει στο συμπέρασμά του, κατά λέξη, τα ακόλουθα:

«Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ΕΤΑΔ είναι δημόσιο νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα και την ιδιότητά της αυτή διατηρεί και μετά την ισχύ  του ν.4389/2016 (ιδρυτικός νόμος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) και της ΕΤΑΔ ΑΕ με τη σημερινή της μορφή). Εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του ν.2636/1998, οι οποίες προβλέπουν  την υπαγωγή της  (ΕΤΑΔ) στις διατάξεις  του ν.2190/1994 ως  προς τα θέματα που αφορούν την πρόσληψη του προσωπικού της  και πληροί  όλα τα  λειτουργικά κριτήρια ένταξης της στο δημόσιο τομέα. Τυχόν εξαίρεση της ΕΤΑΔ ΑΕ από το σύστημα προσλήψεων του ν.2190/1994 εκτός του ότι δεν βρίσκει έρεισμα στις   διατάξεις που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας της, θα παραβίαζε ευθέως  τη διάταξη του  άρθρου 103 παρ. 7  του Συντάγματος. Ως εκ τούτου, όλες οι προσλήψεις  ορισμένου και αορίστου χρόνου που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα  κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/1994, διενεργήθηκαν παρανόμως, τα δε  όργανα της  Εταιρείας τα οποία  ενεπλάκησαν στις διαδικασίες των προσλήψεων αυτών  υπέχουν, ενδεχομένως, ποινικές ευθύνες. Πέραν  αυτών, ανακύπτει θέμα καταλογισμού εις βάρος των ως άνω οργάνων της ΕΤΑΔ ΑΕ  των καταβληθεισών, στους παρανόμως προσληφθέντες, αποδοχών».

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ κ. Βλαστός και ο κάθε Βλαστός, δεν δικαιούται να κάνει μόνος του τις όποιες νομικές ερμηνείες τον βολεύουν (παριστάνοντας τον καθηγητή της Νομικής και αραδιάζοντας διατάξεις) αλλά είναι  υποχρεωμένος να εφαρμόζει την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως ακριβώς του  υποδεικνύει ο ΑΣΕΠ, ασχέτως αν οι προσλήψεις είναι για εποχικό προσωπικό (ορισμένου χρόνου) ή για μόνιμο προσωπικό (αορίστου χρόνου)! Σύμφωνα μάλιστα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες έχει προσλάβει περίπου 150 άτομα, από τα οποία τα 25 είναι στο ιδιαίτερο γραφείο του!!! Μάλιστα, ενώ  το παραπεμπτικό πόρισμα του ΑΣΕΠ  του κοινοποιήθηκε από το Μάρτιο  του 2020  και επομένως γνώριζε ότι η ΕΤΑΔ διέπεται από τις διατάξεις  του ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ), αυτός συνέχιζε τις παράνομες προσλήψεις για τα έτη 2020 και 2021 και μάλιστα μέχρι τις αρχές του 2022, γράφοντας  στα παλαιότερα των υποδημάτων του τον ΑΣΕΠ για να βολεύει… κολλητούς.

Εξάλλου, στην έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής (σελ. 27) για το ν.4389/2016, που είναι ο ιδρυτικός νόμος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) και της ΕΤΑΔ αναφέρονται χαρακτηριστικά για την ΕΕΣΥΠ (ισχύουν και για τη θυγατρική  ΕΤΑΔ)  τα ακόλουθα: “Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Εταιρεία  (ΕΕΣΥΠ) συνιστά δηµόσιο νοµικό πρόσωπο, δηλαδή, νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται αµιγώς στον ιδιωτικό τοµέα. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν δύναται να εκφεύγει του πολιτειακού ελέγχου, ούτε, ειδικότερα, του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ούτε να υπόκειται, αντί αυτών, στην εποπτεία αποκλειστικώς του Εποπτικού Συµβουλίου της Εταιρείας (ΕΕΣΥΠ). Ελέγχεται, ιδίως, ως προς την τήρηση αρχών που συνάπτονται προς την αρχή του κράτους δικαίου και, ειδικότερα, ως προς την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ισότητας, της ουδετερότητας, της συνέχειας της δηµόσιας υπηρεσίας, της καλής λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, της αρχής της νοµιµότητας σε κάθε στάδιο λειτουργίας της Εταιρείας, και, τέλος, την προστασία του περιβάλλοντος και, ιδίως, τη µη προσβολή του δηµόσιου συµφέροντος».

Δηλαδή το ότι  η ΕΤΑΔ λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια δε σημαίνει ότι μπορεί να είναι ασύδοτη,  μη ελεγχόμενη από την Πολιτεία και να λειτουργεί όπως βολεύει τον Βλαστό και τα… βλαστάρια του!!!

Συνεχίζει το… παραμύθι της η Διοίκηση της ΕΤΑΔ κάνοντας λόγο για “αξιοσημείωτη ανοδική πορεία των Επιχειρηματικών Μονάδων της ΕΤΑΔ”. Κάπου εδώ, οι γνωρίζοντες τις τελευταίες εκθέσεις της Κομισιόν για την ΕΤΑΔ, γελούν!

Στις εκθέσεις αυτές  η ΕΤΑΔ είναι ο μοναδικός  από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που παίρνει συστηματικά κίτρινη κάρτα!!! Η 11η έκθεση ενισχυμένης  εποπτείας της ελληνικής οικονομίας  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σεπτέμβριος 2021) αναφέρει: «Παρότι κάποια  έργα της ΕΤΑΔ  προχωρούν, μια συνολική προσέγγιση για την απόδοση αξίας από το σύνολο του χαρτοφυλακίου καθώς και οι προσπάθειες για αλλαγή των επιδόσεων της εταιρείας δεν έχουν αποφέρει συστημικά  αποτελέσματα. Τα  προβλήματα στην ΕΤΑΔ φαίνονται σημαντικά. Η αλλαγή αυτής της κατάστασης και η απόδοση αξίας από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων, είναι βασική ευθύνη της ΕΕΣΥΠ».

Τα ίδια και χειρότερα αναφέρει και η 12η έκθεση αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας για την ΕΤΑΔ!

Η τελευταία (Φεβρουάριος 2022) 13η έκθεση αξιολόγησης, την οποία επικαλείται στην απάντησή της η Διοίκηση της ΕΤΑΔ, προσθέτει και τα ακόλουθα:

«Δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος στη βελτίωση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Η ολιστική στρατηγική της ΕΤΑΔ με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας παραμένει σε εκκρεμότητα. Η ΕΤΑΔ  συνέχισε τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της απόδοσης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο, δεν είναι εμφανείς συστημικές βελτιώσεις σε όλο το χαρτοφυλάκιο ως σύνολο, με σκοπό την επίτευξη συνολικής απόδοσης για το χαρτοφυλάκιό της, που θα είναι συγκρίσιμη με  ομότιμους φορείς. Η ανατροπή αυτής της κατάστασης και η παροχή αξίας από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αποτελεί κρίσιμη ευθύνη της EΤΑΔ και κλειδί για την επιτυχία της ΕΕΣΥΠ».

Είναι προφανές ότι η αποκλειστική ευθύνη για την κάκιστη αυτή πορεία της ΕΤΑΔ ανήκει, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας των ΑΕ και τη νομοθεσία, στην Εκτελεστική της Διοίκηση δηλαδή στον Βλαστό, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας και όχι στα μη εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ!!!

Το Υπερταμείο διεκδικεί πλέον παγκόσμια πατέντα εταιρικής διακυβέρνησης: Έδιωξε τον μη εκτελεστικό Πρόεδρο ΔΣ Αντώνη Μπέζα για μη καλά αποτελέσματα στην ΕΤΑΔ και επιβράβευσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Στέφανο Βλαστό ανανεώνοντας τη θητεία του!!!

Τέλος, προσπαθώντας να… δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, η ΕΤΑΔ χαρακτηρίζει ως “εντελώς ανυπόστατο το επιχείρημα ότι η απομάκρυνσή του τέως Προέδρου της ΕΤΑΔ Α.Ε., κ. Αντώνη Μπέζα οφείλεται στον διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς αυτός είναι τακτικός και έχει υπογραφεί από τις 12 Μαΐου του 2020”

Ο έλεγχος διατάχθηκε στις 9/2/2022 (με την υπ’ αριθμ. 17057 ΕΞ 2022/09-02-2022 απόφαση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) περί σύστασης – συγκρότησης ελεγκτικής ομάδας) και όχι δύο χρόνια πριν στις 12/5/2020!!!  Αυτό που δημοσιεύθηκε στις 12/5/2020, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, είναι η ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του ΥΠΟΙΚ και σε καμιά περίπτωση ο συγκεκριμένος έλεγχος που ήλθε πολύ αργότερα λόγω ακριβώς των καταγγελιών εναντίον της Διοίκησης της ΕΤΑΔ.

Οι ελεγκτές απευθύνθηκαν  στο Γραφείο Προέδρου και το Γραφείο του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών  και  ζήτησαν στοιχεία  έως 25/2/2022. Επομένως ο Πρόεδρος του ΔΣ όφειλε να απαντήσει και να δώσει τα στοιχεία. Οι ελεγκτές ενημέρωσαν ότι θα  διενεργήσουν τον  επιτόπιο έλεγχο από τις 11/3/2022 έως και 18/3/2022 (στη συνέχεια θα επεξεργαστούν όλα  τα στοιχεία  και θα βγάλουν έκθεση ελέγχου μετά από κάποιο ικανό χρονικό διάστημα). Ο Πρόεδρος της ΕΤΑΔ Αντώνης Μπέζας απομακρύνθηκε στις 9/3/2022, δύο ημέρες  δηλαδή πριν ξεκινήσει  ο επιτόπιος έλεγχος και λίγες ημέρες μετά που έδωσε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν! Τυχαίο; Εκ φύσεως, δεν πιστεύω σε συμπτώσεις…

Ολόκληρη η… ανακοίνωση της ΕΤΑΔ αναφέρει:

Σε συνέχεια διαφόρων ανακριβών πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε για την αποκατάσταση της αλήθειας διευκρινίζει τα εξής:
• Η Εταιρία ΕΤΑΔ Α.Ε. σύμφωνα με τον Νόμο Ν.4389/2016 που διέπει τη μητρική της ΕΕΣΥΠ, εξαιρείται από τις λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα που θεωρούνται ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
Ως εκ τούτου η ΕΤΑΔ Α.Ε. :
-Δεν χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του κράτους, απεναντίας μέσω της τεχνοκρατικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου της, λειτουργεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελλήνων φορολογουμένων, στηρίζοντας τη δημιουργία επενδύσεων για τη χώρα, παράγοντας έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο και συμβάλλοντας στην απομείωση του δημόσιου χρέους.
-Δεν οφείλει να προσλαμβάνει προσωπικό μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ ή να εφαρμόζει το ενιαίο μισθολόγιο, καθώς αποτελεί βάσει του νομικού της καθεστώτος Ανώνυμη Εταιρεία.
• Η συντριπτική πλειοψηφία των προσλήψεων που έχουν γίνει στην εταιρία αφορούν κατά περίπου 90% εποχικό προσωπικό, αναγκαίο για τη λειτουργία των Επιχειρηματικών Μονάδων της ΕΤΑΔ, όπως η Ακτή Βουλιαγμένης, τα Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού και Βόρα-Καϊμακτσαλάν, το Αχίλλειο Μουσείο, τα Σπήλαια Διρού, οι Ιαματικές Πηγές.
• Οι Επιχειρηματικές Μονάδες της ΕΤΑΔ μέσα από την εύρυθμη λειτουργία τους στηρίζουν την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια χάρη στη μεγάλη προσπάθεια της Εκτελεστικής Διοίκησης της ΕΤΑΔ και παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία, οι οικονομικές επιδόσεις των Μονάδων αυτών σημειώνουν αξιοσημείωτη ανοδική πορεία, αγγίζοντας τα επίπεδα επισκεψιμότητας και εσόδων προ πανδημίας. Το θετικό αυτό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυξημένες ανάγκες εποχικού προσωπικού.
• Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανοδικής πορείας των Επιχειρηματικών Μονάδων είναι αυτό του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, όπου χάρη στην εντατική προετοιμασία που έγινε τα οικονομικά του αποτελέσματα τη φετινή χιονοδρομική περίοδο καταρρίπτουν κάθε ιστορικό προηγούμενο λειτουργίας του από το 1974. Εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσματα καταγράφει και η Ακτή Βουλιαγμένης.
• Ως προς τoν έλεγχο, είναι εντελώς ανυπόστατο το επιχείρημα ότι η απομάκρυνσή του τέως Προέδρου της ΕΤΑΔ Α.Ε., κ. Αντώνη Μπέζα οφείλεται στον διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς αυτός είναι τακτικός και έχει υπογραφεί από τις 12 Μαΐου του 2020.

Απο την ΒΔΕΛΛΑIn this article

Join the Conversation