Ανάδοχος για την προμήθεια νέου απορριμματοφόρου προϋπολογισμού 173.600€

Απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σουλίου

Στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια νέου απορριμματοφόρου, προχώρησε με ομόφωνη απόφαση η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια προϋπολογισμού 173.600€ αναδείχτηκε η “Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης ΑΕ” καθώς η προφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 85/2021 εγκεκριμένης μελέτης και υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προφοράς.In this article

Join the Conversation